بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27

عنوان : ( بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی )

نویسندگان: سحر تدین , سعید طریقی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب زمینی بدلیل تامین مواد غذایی انرژی زا ، جایگزینی مناسب برای گندم و از اهمیت پایاپایی در الگو غذایی جامعه برخوردار است. از مهم ترین بیماری های سیب زمینی است که هرساله خسارت Rhizoctonia solani بیماری شوره سیاه سیب زمینی با عامل چشمگیری به محصول وارد می کند.استفاده از سموم شیمیایی همواره مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد از این جهت بیشترین توجه محققین به مبارزه بیولوژیک می باشد.کنترل بیولوژیک این بیمارگر با ترکیبات حاوی جدایه های سودوموناس راهکار پیشنهادی برای کاهش خسارت و جایگزینی سموم پرمخاطره است. سودوموناس ها قادر به ایجاد تغییرات مثبت در رشد گیاهان و کلونیزاسیون ریشه هستند که این امر به دلیل استفاده باکتری از موادمغذی مختلف می باشد .در این پژوهش از چندین استرین سودوموناس جداشده از ریزوسفر مزارع و باغات مختلف استفاده شد. در ابتدا اثر آنتاگونیستی باکتری ها سودوموناس با استفاده از کشت متقابل باکتری برعلیه قارج در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 32 جدایه اثرات آنتاگونیستی PDA رایزوکتونیا در محیط کشت قادر به ایجاد هاله بازدارنده بیش از 5 میلی pf2, pf4, pf8, pf14, pf23, pf28, pf قابل توجهی علیه قارچ مذکور داشتند،از بین آنها جدایه های 29 دارای هاله pf7, pf19, pf21, pf24, pf هاله بازدارنده بیش از 8 میلی متر و جدایه های 30 pf5, pf9, pf11, pf15, pf17, pf متر وجدایه های 22 بیش از 1.2 سانتی متر بودند.این آزمون در قالب طرحهای کاملا تصادفی با 3تکرار انجام شد. در ادامه توانایی آنتاگونیستی جدایه های برتر نیز Fusarium culmorum و R. solani AG1A بودند، در کنترل دو بیمارگر قارچی سیب زمینی R. solani AG که قادر به کنترل 3 بررسی شدند.بررسی آنزیمهای پروتئاز،کیتیناز،سلولاز،آمیلاز نیز صورت گرفت.نتایج نشان داد که همگی جدایه ها قادر به تولید آنزیم پروتئاز این pf21,pf22,pf بود. نتایج تولید آنزیم کیتیناز در همه جدایه های بجز 23 pf21, pf24, pf بودند که بیشترین مقدار تولید در جدایه های 30 تنها توان تولید این آنزیم pf21, pf9, pf14, pf19, pf24, pf30, pf22, pf سه جدایه مثبت بود. نتایج آزمون سلولاز نشان داد که جدایه های 23 آمیلاز مثبت بودند و دیگر جدایه pf4, pf8, pf9, pf17, pf19, pf21, pf24, pf22, pf دارند. در آخر نتایج تست آمیلاز، که تنها جدایه های 23 نسبت به سایر pf7, pf30, pf21, pf و 24 pf های توانایی تولید این آنزیم را نداشتند.بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که جدایه های 19 جدایه ها باکتری کارایی بیشتری در بیوکنترل بیمارگر قارچی دارند، بررسی کلی آزمون های آنزیمی در جدایه های برتر بیانگر این است که تمامی جدایه های مذکور قادر به تولید آنزیم پروتئاز می باشند لذا می توانیم خاصیت آنتاگونیستی این جدایه ها را به تولید این آنزیم ها مربوط دانست. شناسایی دقیق مولکولی آنتاگونیست های برتر در دست بررسی است.

کلمات کلیدی

, شانکر , رایزوکتونیا, کنترل میکروبی, کشت متقابل, تست آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069881,
author = {تدین, سحر and طریقی, سعید and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی},
booktitle = {بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2018},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {شانکر ،رایزوکتونیا،کنترل میکروبی،کشت متقابل،تست آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی
%A تدین, سحر
%A طریقی, سعید
%A ممرآبادی, مجتبی
%J بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2018

[Download]