مدیریت دارایی و تأمین مالی, دوره (6), شماره (4), سال (2018-9) , صفحات (19-42)

عنوان : ( بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه )

نویسندگان: بهاره حقیقی طلب , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل‌های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم‌های تأمین مالی مختلف در شرکت‏های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی‏های مشابه صنعت می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به‌صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت‏ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت‌ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت‏ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت‏ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به‌ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت‏ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات‏تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می‏روند.

کلمات کلیدی

ساختار سرمایه؛ مشخصات صنعت؛ وضعیت مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069889,
author = {حقیقی طلب, بهاره and عباس زاده, محمدرضا and صالحی, مهدی},
title = {بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه},
journal = {مدیریت دارایی و تأمین مالی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {September},
issn = {2383-1170},
pages = {19--42},
numpages = {23},
keywords = {ساختار سرمایه؛ مشخصات صنعت؛ وضعیت مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه
%A حقیقی طلب, بهاره
%A عباس زاده, محمدرضا
%A صالحی, مهدی
%J مدیریت دارایی و تأمین مالی
%@ 2383-1170
%D 2018

[Download]