هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی , 2018-05-09

عنوان : ( نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی )

نویسندگان: افسانه رضایی فر , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمودار جمعی تجمعی ریسک تعدیل شده ( )CUSUM adjusted riskبرای پایش فرآیندهای جراحی در بیمارستانها و مراکز درمانی ارائه شد و به دلیل در نظر گرفتن ریسک عمل جراحی بیماران مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعه فرض شده است که ریسک، یک عدد مبهم و فازی باشد و بر این اساس نمودار CUSUM-RAبر اساس دادههای فازی معرفی میشود. سپس نتایج بر روی دادههای حاصل از عمل جراحی بیماران قلبی بررسی میشود.

کلمات کلیدی

, نسبت بخت ها, ریسک بیماران, رگرسیون لجستیک فازی, RA-CUSUM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069893,
author = {رضایی فر, افسانه and صادق پور گیلده, بهرام and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی},
booktitle = {هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نسبت بخت ها، ریسک بیماران، رگرسیون لجستیک فازی، RA-CUSUM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی
%A رضایی فر, افسانه
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی
%D 2018

[Download]