متن شناسی ادب فارسی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (41-55)

عنوان : ( مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه )

نویسندگان: موسی کیخا , زهرا اختیاری , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آز یکی از مفاهیم حکمت عملی است که در پندار، گفتار و کنش آدمیان آشکار می‌شود. این مفهوم در ادبیات کلاسیک ایران در انواع و قالب‌های مختلف ادبی به شکل¬های روایی و غیر روایی بازنمایی شده است. شعر حماسی ایران به دلیل ساختار روایی و توجه به کنش قهرمانان و ضدقهرمانان، امکان بیشتری در دقیق¬تر نشان دادن این مفهوم داشته¬ است. دربارة بازتاب مفهوم آز در ادبیات حماسی بیشترین توجه پژوهشگران به شاهنامه بوده است و به حماسه‌های پس از شاهنامه توجه خاصی نکرده‌اند. ازاین‌رو در این جستار سعی شد خاستگاه مفهوم آز و چگونگی بازنمایی آن را در ساختار روایی دو منظومة پهلوانی پس از شاهنامه یعنی کوش نامه و فرامرز نامه در سه حوزة مفهوم شناسی، شیوة بیان و کنش¬مندی قهرمانان و ضدقهرمان با روش توصیف و تحلیل، تبیین شود. مضمون آز در هر دو منظومه جلوه¬گری دارد؛ اما در کوش¬نامه از آغاز تا فرجام مضمونی حاکم است و در فرامرز نامه در جهان اصلی روایت چندان حضور ندارد. در هر دو منظومه پیوند حکمت خسروانی و اسلامی در تبیین مفهوم آز کاملاً محسوس است. گویندگان سخن در مورد آز و آزمندی در هر دو منظومه به راویان و قهرمانان تقسیم می‌شوند.

کلمات کلیدی

, آز, کوش¬نامه, فرامرزنامه, دین اسلام, حکمت خسروانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069922,
author = {کیخا, موسی and اختیاری, زهرا and قوام, ابوالقاسم},
title = {مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه},
journal = {متن شناسی ادب فارسی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5486},
pages = {41--55},
numpages = {14},
keywords = {آز، کوش¬نامه، فرامرزنامه، دین اسلام، حکمت خسروانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه
%A کیخا, موسی
%A اختیاری, زهرا
%A قوام, ابوالقاسم
%J متن شناسی ادب فارسی
%@ 2008-5486
%D 2019

[Download]