آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (335-343)

عنوان : ( بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب )

نویسندگان: علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به اهمیت مصرف آب، استفاده از سازههای هیدرولیکی که بتوانند با دقت مناسب میزان آب را تنظیم و کنترل نمایند بسیار با اهمیت میباشد. از سازههای هیدرولیکی که تراز آب بالادست خود را تثبیت میکند، دریچه فلپ میباشد. با وجود افزایش استفاده از این دریچه، وجود مشکلاتی حین بهرهبرداری از آن باعث شده دقت آن کاهش یابد. جدایش جریان از لبه-های آن و ایجاد لرزش و کاویتاسیون و به هم خوردن تنظیمات آن از مهمترین مشکلات آن میباشد. در این تحقیق برای کاهش معایب دریچه فلپ، اصلاحاتی بر روی آن ایجاد شد. بدین منظور مدلی هیدرولیکی از دریچه فلپ اصلاح شده ساخته شد. در دریچه جدید از لبه گرد گوشه استفاده شد که باعث انطباق بهتر خطوط جریان بر لبه آن و عدم ایجاد نوسان و جدایش جریان شد. علاوه بر این، نوع وزنه تعادل در دریچه اصلاح شده باعث تعادل بهتر دریچه شد. برای تحلیل‌های استاتیکی، میزان فشار وارد بر دریچه در دبی‌های مختلف اندازه‌گیری شد و با استفاده از آن معادله‌ی عمومی برای تخمین نیرو و گشتاور بازکننده‌ی دریچه بدست آمد که قابل بهکارگیری برای دریچه‌های مشابه میباشد. در انتها پارامترهای لازم برای طراحی دریچه مانند وزن، وزنه تعادل و شعاع انحنای لبه دریچه، ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, دریچه های خودکار هیدرولیکی, دریچه فلپ, کانالهای آبیاری, کنترل خودکار سطح آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069926,
author = {ربیعی مقدم, علی and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی},
title = {بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {335--343},
numpages = {8},
keywords = {دریچه های خودکار هیدرولیکی، دریچه فلپ، کانالهای آبیاری، کنترل خودکار سطح آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب
%A ربیعی مقدم, علی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]