آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (175-185)

عنوان : ( مدل سه بعدی کانالهای انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی-اشل )

نویسندگان: فرزاد درویش مجنی , سعیدرضا خداشناس , عبدالرضا ظهیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون تحقیقات زیادی برای تعیین توزیع عرضی سرعت جریان و نیز محاسبه دبی در مقاطع مرکب در حالت بستر صلب انجام شده است. این در حالی است که مقاطع مرکب رودخانه ای دارای بستر آبرفتی بوده و از نظر هیدرولیکی تفاوت زیادی با کانال های مرکب با بستر صلب دارند. در حالت بستر رسوبی به دلیل اثر متقابل جریان و رسوبات کف ، فرم بستر به شکل موج دار (dune) در می آید و باعث تغییر ضریب زبری آبراهه می شود. همچنین الگوی جریان در مقاطع مرکب سه بعدی بوده و بهتر است از مدل های ریاضی سه بعدی برای حل مسائل هیدرولیکی این مقاطع استفاده شود. در این تحقیق، با استفاده از مدل ریاضی FLOW-3D، تغییرات دوبعدی و سه بعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم با بستر صلب و آبرفتی شبیه سازی شده و با داده های آزمایشگاهی از موسسه تحقیقات والینگفورد مقایسه شده است. برای این منظور از داده های توزیع عرضی سرعت و روابط دبی-اشل دو کانال بزرگ مقیاس ذوزنقه ای شامل FCF-A با بستر بتنی و FCF-C با بستر ماسه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که منحنی های هم سرعت و نیز توزیع عرضی سرعت جریان به دست آمده از مدل FLOW-3D مطابقت مناسبی با داده های آزمایشگاهی در هر دو بخش مقطع اصلی و دشت های سیلابی دارند. همچنین نتایج این مقایسه ها نشان داد که مقادیر دبی کل جریان به دست آمده از مدل ریاضی FLOW-3D مطابقت بسیار خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد به طوریکه حداکثر و میانگین خطای نسبی این نتایج برای کانال با بستر صلب به ترتیب 26/6 و 39/2 درصد و برای کانال با بستر آبرفتی به ترتیب 2/5 و64/2 درصد بدست آمد. در نهایت نتایج به¬دست آمده از مدل ریاضی FLOW-3D با نتایج روش یک¬بعدی تجزیه قائم مقطع مرکب (DCM) ،روش مقطع واحد(SCM)،نرم افزار (HEC-RAS)،روش کوهرنس(COH)،روش تقسیم مقطع وزنی(WDCM)، مدل تبادل دبی(EDM) و نیز نتایج مدل ریاضی SSIIM مقایسه شدند. این مقایسه کارایی و عملکرد مناسب¬تر مدل ریاضی FLOW-3D در شبیه¬سازی هیدرولیکی جریان در مقاطع مرکب با بستر صلب و آبرفتی را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, بستر رسوبی, کانال مرکب, مدل ریاضی FLOW-3D, توزیع عرضی سرعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069927,
author = {درویش مجنی, فرزاد and خداشناس, سعیدرضا and عبدالرضا ظهیری},
title = {مدل سه بعدی کانالهای انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی-اشل},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {175--185},
numpages = {10},
keywords = {بستر رسوبی; کانال مرکب، مدل ریاضی FLOW-3D، توزیع عرضی سرعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سه بعدی کانالهای انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی-اشل
%A درویش مجنی, فرزاد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A عبدالرضا ظهیری
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]