راهبرد فرهنگ , دوره (1), شماره (30), سال (2015-9) , صفحات (161-188)

عنوان : ( آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی )

نویسندگان: نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هست ههای پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش زمین های بهره گرفته شد. گروه مورد مطالعه، یازده هسته پژوهشی علوم انسانی مستقر در یکی از دانشگاه های کشور بود. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هست هها مصاحبه شد. داد ههای ب هدست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحب ههای صور تگرفته، نه مقوله استخراج شدند که ناظر بر مه مترین مسائل پیش روی هست ههای پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه م یباشند. این مسائل عبار تاند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، در حاشیه بودن پژوهش، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگا هها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هست ههای پژوهشی ب همثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشا ندهنده تمرکز بیشتر هست ههای پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح های تحقیقاتی می باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته ها و غیرفعال بودن برخی از آنهاست.

کلمات کلیدی

, تولید دانش, هست ههای پژوهشی, علوم انسانی, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069932,
author = {تقی زاده کرمان, نفیسه and حسین قلی زاده, رضوان and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2015},
volume = {1},
number = {30},
month = {September},
issn = {2008-3696},
pages = {161--188},
numpages = {27},
keywords = {تولید دانش، هست ههای پژوهشی، علوم انسانی، دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی
%A تقی زاده کرمان, نفیسه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2015

[Download]