پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (283-296)

عنوان : ( برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از روشهای مناسب برای آبگیری از رودخانههای کوهستانی، بکارگیری آبگیر کفی مشبک میباشد. از اشکال مختلف آبگیرهای کفی که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، استفاده از آبگیرهای کفی با محیط متخلخل است که از نظر طراحی و اجرا هزینه کمتری نسبت به آبگیرهای کفی مشبک دارد. با توجه به جدید بودن ایده استفاده از آبگیر کفی با محیط متخلخل و محدودیت اطلاعات کافی جهت طراحی و ساخت این نوع آبگیر در پژوهش حاضر سعی شده است با در نظر گرفتن شرایط منطبق بر واقعیت رفتار هیدرولیکی این آبگیرها مورد بررسی قرار گیرد

کلمات کلیدی

, آبگیری از رودخانه, آبگیر کفی, ضریب انحراف, محیط متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069957,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2018},
volume = {25},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-2069},
pages = {283--296},
numpages = {13},
keywords = {آبگیری از رودخانه، آبگیر کفی، ضریب انحراف، محیط متخلخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2018

[Download]