اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،آسیب شناسی روانی و تربیت , 2017-05-03

عنوان : ( بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی )

نویسندگان: باقر رضائی منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسکیزوفرنی، بیماری است از دسته روان پریشی ها که مشکلاتی را در روابط بین فردی، خانوادگی و درون فردی افراد مبتلا، ایجاد می کند. در آسیب شناسی این بیماران عمده مسایل مربوط میشود به اختلال در حوزه تفکر و شناخت که می تواند منشاء ژنتیکی و یا عوامل محیطی داشته باشد. بنابراین روان درمانی شناختی- رفتاری با هدف افزایش عملکرد حافظه بیماران، در این پژوهش به کار رفته است.این طرح یک پژوهش نیمه تجربی است که در پاییز و زمستان 1392 بروی بیماران اسکیزوفرنی بستری در مرکز نگهداری و توانبخشی بیماران مزمن روانی عاطف (ویژه بانوان) در شهرستان مشهد صورت گرفت. در این پژوهش 8 نفر از بیماران به شیوه تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و در طول مدت میان آزمون ها، بر روی بیماران گروه آزمایش، برنامه درمانی 8 جلسه ای شناختی-رفتاری صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون حافظه بالینی وکسلر (نسخه ایرانی) بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.تحلیل نتایج نمره های پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با استفاده از آزمون آماری U من ویتنی نشان داد که روان درمانی شناختی-رفتاری، تاثیر معنا داری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزوفرنی دارد. روان درمانی شناختی-رفتاری در افزایش عملکرد حافظه بیماران اسکیزوفرنی، موثر است.

کلمات کلیدی

, اسکیزوفرنی, درمان های شناختی-رفتاری, حافظه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069959,
author = {رضائی منش, باقر and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،آسیب شناسی روانی و تربیت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسکیزوفرنی، درمان های شناختی-رفتاری، حافظه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
%A رضائی منش, باقر
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،آسیب شناسی روانی و تربیت
%D 2017

[Download]