چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (8), شماره (31), سال (2017-10) , صفحات (15-41)

عنوان : ( تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی )

نویسندگان: نرجس یزدانی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در پی بررسی نقش واسط پایبندی سازمانی کارکنان در رابطه بین تعلق خارر کار ی و سرمایههای روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان و همچنین بررسی اثر تعدی گر سن کارکنان در رابطه بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار اس . پژوهش اارر در نمونهای شام 522 نفر از کارکنان منارق سیزدهگانه شهرداری مشهد، بهوسیله پرسشنامهای مبتن ی بر 67 سؤال انجام شد. روایی سازه های پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلی عامل ی تأیی دی و نرم افزار AMOS موردارزیابی قرار گرف . انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده با استفاده از رریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایههای روان شناختی و پایبندی سازمانی کارکنان باع کاهش بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار میشود؛ همچنین با افزایش سرمایه های روان شناخت ی در این کارکنان، سطح تعلق خارر کاری آنان نیز افزایش مییابد. کارکنانی که تعلق خارر کاری و سرمایههای روان شناختی بالاتری دارند و همچنین کارکنانی که دارای سن بیشتر از 40 سال هستند، به سازمان خود بیشتر پایبند بوده و تمای کمتری به بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند.

کلمات کلیدی

سن؛ پایبندی سازمانی؛ سرمایههای روان شناختی؛ تعلق خاطر کااری ؛ رفتارهای انحرافی در محیط کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069962,
author = {یزدانی, نرجس and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {31},
month = {October},
issn = {2251-6069},
pages = {15--41},
numpages = {26},
keywords = {سن؛ پایبندی سازمانی؛ سرمایههای روان شناختی؛ تعلق خاطر کااری ؛ رفتارهای انحرافی در محیط کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی
%A یزدانی, نرجس
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2017

[Download]