سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2018-09-04

عنوان : ( بررسی صفات فیتوشیمیایی برگ و میوه در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده تحت شرایط آب و هوایی کرج )

نویسندگان: اکرم ولیایی , مجید عزیزی ارانی , عبدالکریم کاشی , Sang Un Park ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور بررسی برخی از صفات فیتوشیمیایی در ارقام مختلف خربزه تلخ (Momordica charatia L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب و هوایی کرج به اجرا در آمد. ارقام مورد ارزیابی در این پژوهش شامل شش رقم تایلندی (F1 No.486)، فیلیپینی (F1 Mestisa)، رقم مورد کشت در ایرانشهر (هندی Palee)، فیلیپینی (Ilocano Type)، رقم مورد کشت در اصفهان و رقم محلی ژاپن بود. نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر میزان کلروفیل برگ تفاوت معنی¬داری وجود نداشت. میزان چارانتین برگ ارقام مورد مطالعه بین 08/11-83/4 میکروگرم در گرم بدست آمد. این در حالی بود که میزان چارانتین میوه بین 51/8 میکروگرم به ازای هر گرم وزن خشک (رقم محلی ژاپن) تا 43/15 میکروگرم در گرم وزن خشک (در رقم تایلندی F1 No.486) متغیر و این اختلاف از نظر آماری بسیار معنیدار بود. از نظر میزان فنل و فلاونویید موجود در میوه بین ارقام مورد بررسی نیز اختلاف معنیداری مشاهده شد و رقم تایلندی از میزان فنل (80/17 میلیگرم هم ارز گالیک اسید) و فلاونویید ( 46/13 میلیگرم هم ارز کوئرستین) نسبت به سایر ارقام نمود بهتری داشت. از این¬رو با توجه به میزان ترکیبات فعال بیولوژیک از بین ارقام مورد بررسی رقم تایلندی جهت کشت در شرایط آب و هوایی کرج توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, ارقام, گیاهان دارویی, دیابت, مواد موثره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069965,
author = {اکرم ولیایی and عزیزی ارانی, مجید and عبدالکریم کاشی and Sang Un Park},
title = {بررسی صفات فیتوشیمیایی برگ و میوه در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده تحت شرایط آب و هوایی کرج},
booktitle = {سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارقام، گیاهان دارویی، دیابت، مواد موثره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی صفات فیتوشیمیایی برگ و میوه در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده تحت شرایط آب و هوایی کرج
%A اکرم ولیایی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A عبدالکریم کاشی
%A Sang Un Park
%J سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2018

[Download]