پدافند الکترونیکی و سایبری, دوره (5), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (53-67)

عنوان : ( ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه )

نویسندگان: ابوالقاسم صادقی , محمدرضا ولوی , مهری اسدی وصفی , مرتضی براری , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط امروزی یکی از شرایط موفقیت کسبوکارها در دنیای مدرن، ارائه خدمات فناوری اطلاعات بهه موعهو و بها اطاینهان و دسترسپذیری بالا است. بنابراین برای سازمانها ایجاد زیرساختهای فنی و ارائه خدمات با دسترسپذیری بالا برای خدمات فناوری اطلاعات از اهایت بالایی برخوردار خواهد بود که مستلزم آن است که بتوان با مدلهای دعیق کاّی، میزان دسترسپذیری خهدمات و زیرسهاختهها را محاسبه ناود. تاکنون در این زمینه تلاشهای زیادی صورت گرفته است که اغلب آنها دسترسپذیری را صرفاً برای تجهیزات زیرساختی و یا حداکثر با لحاظ ارتباطات این تجهیزات با یکدیگر یعنی در لایه شبکه یا زیرساخت محاسبه ناودهاند. در این پژوهش تلاش میشود با تبعیهت از یک دیدگاه مبتنی بر معااری، تاامی لایههای سهگانه یک خدمت فناوری اطلاعات شامل لایه کسب و کار، نرمافزار و زیرساخت را در یهک چارچوب یکپارچه و بههم پیوسته با هم مرتبط ناود. سپس دسترسپذیری کلی یهک فراینهد در لایهه کسهبوکهار را بها توجهه بهه ارتباطهات مدلسازیشده بین هر سه لایه، به صورت دعیق محاسبه و در اختیار کاربر عرار داد. مزیت این رویکرد در فهم دعیهق کهاربر خهدمت از میهزان دسترسپذیری فرایندهای کاری مورد نیاز وی است، زیرا کاربر نایتواند صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات دسترسپذیری لایه زیرساخت بهه تنهایی درک دعیقی از دسترسپذیری خدمت یا فرآیند در اختیار خود داشته باشد. نتایج شبیهسازی نشان داد که چگونه از دست رفهتن یهک جزء دارای اهایت بالاتر تاثیرات به مراتب منفیتری نسبت به یک جزء کم اهایت بر روی دسترسپذیری کلی فرآیند کاری کاربران دارد

کلمات کلیدی

, دسترسپذیری, خدمت فناوری اطلاعات, فرایند کسبوکار , شبکههای تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069968,
author = {ابوالقاسم صادقی and محمدرضا ولوی and مهری اسدی وصفی and مرتضی براری and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه},
journal = {پدافند الکترونیکی و سایبری},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2322-4347},
pages = {53--67},
numpages = {14},
keywords = {دسترسپذیری، خدمت فناوری اطلاعات، فرایند کسبوکار ، شبکههای تصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه
%A ابوالقاسم صادقی
%A محمدرضا ولوی
%A مهری اسدی وصفی
%A مرتضی براری
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J پدافند الکترونیکی و سایبری
%@ 2322-4347
%D 2017

[Download]