ادبیات و زبان های محلی ایران زمین, دوره (8), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (81-99)

عنوان : ( برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانی )

نویسندگان: حامد مولائی کوهبنائی , علی اصغر رستمی ابوسعیدی , عطیه کامیابی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونۀ کرمانی،برخی آثار واجی و واژگانی فارسی دورۀ میانه را در خود حفظ کرده است که بررسی این آثار به عنوان بخشی از مطالعات درزمانی زبان فارسی در زبانشناسی امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه براین، گونۀ کرمانی دارای برخی ویژگیهای واجی و واژگانی نیز هستکه آن را از فارسی معیار متمایز می کند. این پژوهش به بررسی برخی آثار واجی و واژگانی باقیمانده از فارسی میانه در گونۀ کرمانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعمال فرآیندهای واجی از قبیل سایشی شدگی، واکدارشدگی، حذف، افراشتگی واکه ای و افتادگی واکه ای در برخی واژگان فارسی میانه باعث تغییر این واژگان در فارسی نو شده است؛ با این حال گونۀ کرمانی تحت تاثیر این فرآیندها قرار نگرفته است و در نتیجه برخی آثار واجی زبان فارسی میانه در این گونۀ زبانی باقی مانده است. علاوه بر این، صورت واژگانیبرخی از واژگان فارسی میانه که در فارسی نو تغییر کرده اند همچنان در گونۀ کرمانی به کار می رود. برخی از این واژگان با مفهوم دوران میانۀ خود در گونۀ کرمانی به کار می روند و برخی دیگر دچار فرآیندهای کاهش یا گسترش معنایی شده اند. وجود این آثار در گونۀ کرمانی نشانۀ قدمت تاریخی این گونۀ زبانی است.

کلمات کلیدی

, فارسی میانه, فارسی نو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069973,
author = {حامد مولائی کوهبنائی and علی اصغر رستمی ابوسعیدی and کامیابی گل, عطیه},
title = {برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانی},
journal = {ادبیات و زبان های محلی ایران زمین},
year = {2018},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-217X},
pages = {81--99},
numpages = {18},
keywords = {فارسی میانه، فارسی نو،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانی
%A حامد مولائی کوهبنائی
%A علی اصغر رستمی ابوسعیدی
%A کامیابی گل, عطیه
%J ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
%@ 2345-217X
%D 2018

[Download]