فرماندهی و کنترل, دوره (1), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (1-16)

عنوان : ( ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی )

نویسندگان: ابوالقاسم صادقی , محمدرضا ولوی , غلامرضا محتشمی برزادران , مرتضی براری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامانههای نهفته در سامانههای دارای مأموریتهای حیاتی بهویژه در سامانههای فرماندهی و کنترل، از اجزاای حساس محسوب میشوند که عملکردهای مهمی از کل سامانه را انجام میدهند. لازمة استمرار فعالیتهزای چنزی سامانه هایی مراقبت همامان از خصوصیات کیفی کلیدی سامانه است تا بتزوان اسزتمرار خزدمات حیزاتی آن را در طول زمان به شکل قابل قبولی تضمی نمود. تاکنون روی مدیریت خصوصیات کلیزدی قابلیزت اطمینزان و امنیزت سامانه تحقیقات زیادی به صورت مجاا انجام شده است، اما مدیریت هر یک از ای خصوصیات کیفزی تمهیزدات مجاایی دارد. تاکنون تلاش زیادی برای یکپارچهسازی یا حداقل هماهنگسازی آنها با هم انجام نشزده اسزت. بزه همی دلیل، اشکالات مخربی ایجاد شده است که در صورتی که توجه به ایز دو موضزو بزه صزورت ترکیبزی و یکپارچه انجام شود، خطرات و خرابیهای کمتری برای سامانههای حیاتی ایجاد میگردد. در ای مقاله تلاش شزده است چارچوبی یکپارچه برای مدیریت مشترک خصوصیات امنیت و قابلیت اطمینزان در سزامانههزای نهفتزه ارائزه شود. ایدة اصلی ای چارچوب، استفاده از مدل Willowجهت بازپیکربندی سزامانه بزهمنظزور محافظزت از ایز دو ویژگی کلیدی است. برای ای منظور سه نو کنترلکننده در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شزده و بزرای هزر یزک خطمشیهایی با قواعد نحوی مشخص طراحی و پیادهسازی شده است. ای خزطمشزیهزا بزر اسزاس متغیرهزایی تعریف شدهاند که انوا اندازهگیریهای مورد نیاز را در حیطههای نرمافزااری، سزختافزااری، شزبکهای و امنیتزی انجام میدهند، سپس با شبیهسازی یک محیط کاربردی متداول نظامی شامل چهار گره ارتباطی با هزمبنزدی کامزل، اثربخشی ای خطمشیها و توانایی آنها در پایش و کنترل همامان امنیت و قابلیت اطمینان نشان داده شده است

کلمات کلیدی

, سامانههای نهفته, بازپیکربندی, امنیت, قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069998,
author = {ابوالقاسم صادقی and محمدرضا ولوی and محتشمی برزادران, غلامرضا and مرتضی براری},
title = {ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی},
journal = {فرماندهی و کنترل},
year = {2017},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {****-0211},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {سامانههای نهفته، بازپیکربندی، امنیت، قابلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی
%A ابوالقاسم صادقی
%A محمدرضا ولوی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A مرتضی براری
%J فرماندهی و کنترل
%@ ****-0211
%D 2017

[Download]