یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی )

نویسندگان: حامد عطاران دوم , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سید محسن کرابی , بهار شهنواز , سمانه عطاران دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص مکانیکی خاک و سنگدانه اهمیت زیادی در عمر و کیفیت مخلوط های آسفالتی و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها دارد. در این راستا رسوب کلسیم کربنات در تثبیت و استحکام ذرات خاک و هم چنین بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها نقش بسزایی دارد. در این پژوهش اثر کلسیت سازی باکتری باسیلوس پاستوری در دو محیط کشت با و بدون NH4Cl و NaHCO3 بررسی شد و نتایج توسط دو آزمایش طیف سنج مآدون قرمز فوریه و پراش اشعه ایکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اثر غلظت کلسیم کلراید نیز بر مقدار رسوب ناشی از عامل میکروبی بررسی گردید. نتایج نشان داد که رسوب در محیط کشت بدون NH4Cl و NaHCO3 حاوی دانسیته باکتریایی بیشتری بوده و کلسیم کربنات بهتری تولید می نماید. هم چنین محلول تغذیه به اندازه نصف حجم محلول حاوی باکتری با غاظت 3مولار بیشترین مقدار رسوب را نتیجه داد. بنابراین محیط کشت بدون NH4Cl و NaHCO3 به منظور استفاده در تثبیت خاک و بهبود چسبندگی قیر و سنگدانه پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, کلسیم کربنات, باکتری, ترسیب بیولوژِیکی, آسفالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070006,
author = {عطاران دوم, حامد and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and کرابی, سید محسن and شهنواز, بهار and عطاران دوم, سمانه},
title = {ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلسیم کربنات، باکتری، ترسیب بیولوژِیکی، آسفالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی
%A عطاران دوم, حامد
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A کرابی, سید محسن
%A شهنواز, بهار
%A عطاران دوم, سمانه
%J یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2018

[Download]