انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (1), شماره (37), سال (2016-2) , صفحات (153-174)

عنوان : ( بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا )

نویسندگان: فریبا گلشن , امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب ادبی ناتورالیسم در سال 1870 توسط امیل زولا بنیانگذاری شد. این مکتب مسائل انسانی را بر اساس وراثت و مسائل بیولوژی بررسی می کند. به دنبال پیدایش و ظهور این مکتب برخی از ادبا و نویسندگان عرب نیز از آن متأثر شدند. از آن جمله می توان به مصطفی لطفی منفلوطی اشاره نمود. وی در برخی آثار خود به ویژه در داستان «الهاویه»، که برگرفته از داستان «آسوموار» زولا می باشد، از این مکتب تأثیر پذیرفته است. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های ناتورالیستی منفلوطی در داستان کوتاه «الهاویة» است. منفلوطی از میان عناصر داستانی، درونمایه و موضوع را از «آسوموار» امیل زولا تقلید کرده است، اما دیگر عناصر داستانی از جمله لحن، فضا، گفتگوها، کیفیت حضور شخصیت ها و همچنین پیرنگ و طرح با آسوموار تفاوت دارد. در داستان آسوموار عامل بدبختی و مشکلات انسانی، عوامل وراثتی و محیطی معرفی می شوند در حالی که در داستان «الهاویة» عامل محیط به عنوان عامل بدبختی و رنج انسان معرفی می شود.همچنین امیل زولا تأثیر پذیری بیشتری از دیدگاه های فلسفی دارد، اما این تأثیر پذیری در داستان منفلوطی به ندرت دیده می شود. در مقابل گرایش های دینی در داستان منفلوطی وجود دارد، چیزی که در رمان ناتورالیستی زولا وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی : دیدگاه های ناتورالیستی, منفلوطی, الهاویه, امیل زولا, آسوموار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070022,
author = {فریبا گلشن and مقدم متقی, امیر},
title = {بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا},
journal = {انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها},
year = {2016},
volume = {1},
number = {37},
month = {February},
issn = {2345-6361},
pages = {153--174},
numpages = {21},
keywords = {واژگان کلیدی : دیدگاه های ناتورالیستی، منفلوطی، الهاویه، امیل زولا، آسوموار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا
%A فریبا گلشن
%A مقدم متقی, امیر
%J انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها
%@ 2345-6361
%D 2016

[Download]