روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (67-76)

عنوان : ( اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار )

نویسندگان: محمد صادق منتظری , شاهرخ مکوند حسینی , ایمان الله بیگدلی , پرویز صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: وجود نقایص در کارکردهای اجرایی می­ تواند منجر به ضعف کنترل فرد بر رفتارهای سلامتی و مصرف سیگار گردد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله جامع به منظور باز­آموزی کارکرد­های اجرایی در افراد سیگاری بود. روش: طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل­ شده با پیش آزمون، پس ­آزمون و پیگیری­ های یک ماهه و دو­ماهه بود. جامعه پژوهش کلیه مردان سیگاری در تابستان سال 1395 در شهر گرگان بودند. تعداد 60 نفر افراد سیگاری واجد شرایط تعیین و به ­گونه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه سنجش وابستگی به سیگار (فاگرستروم) بر روی افراد هر دو گروه اجرا شد. سپس به گروه آزمایش تکالیف مربوط به باز­آموزی کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و کنترل بازداری) در طی 10 جلسه (هفته ­ای دو جلسه) آموزش داده شد، درحالیکه گروه کنترل تنها مداخله­ هایی تصنعی شبیه به تکالیف اصلی دریافت کردند. پس از مداخلات درمانی و نیز در فواصل یکماهه و دوماهه شرکت­ کنندگان ابزار­ها را اجرا کردند. یافته­ ها: داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج تفاوت­های معنی ­داری بین دو گروه در میانگین نمرات وابستگی به سیگار (فاگرستروم) در پس­ آزمون، پیگیری یک ماهه و دوماهه نشان داد. نتیجه­ گیری: در مجموع مداخله بازآموزی کارکردهای اجرایی بر کاهش وابستگی به سیگار موثر بود و می­توان از این مداخله در برنامه­ های ترک سیگار استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, ترک سیگار, بازآموزی کارکردهای اجرایی, حافظه کاری, کنترل بازداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070023,
author = {محمد صادق منتظری and شاهرخ مکوند حسینی and بیگدلی, ایمان الله and پرویز صباحی},
title = {اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-5780},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {ترک سیگار، بازآموزی کارکردهای اجرایی، حافظه کاری، کنترل بازداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار
%A محمد صادق منتظری
%A شاهرخ مکوند حسینی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A پرویز صباحی
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2018

[Download]