پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris- در گلخانه )

نویسندگان: المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تنش خشکی بر تعدادی صفات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز بصورت آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 بررسی شد. در این آزمایش، تیمارهای خشکی شامل 100 -شاهد-، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی بر اساس منحنی رطوبتی خاک گلدان ها بودند که از مرحله استقرار تا مرحله گلدهی اعمال شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش تنش خشکی منجر به کاهش معنی¬دار صفات عدد کلروفیل متر، هدایت روزنه ای و عملکرد کلروفیل فلورسانس شد، ولی افزایش معنی‏دار مقاومت روزنه ای را بدنبال داشت. بیشترین عدد کلروفیل متر مربوط به تیمار شاهد FC 100% -74/45- بود که با تیمارهای تنش 75% -14/43- و 50% -30/41- ظرفیت زراعی تفاوت معنی‏داری نداشت و کمترین آن مربوط به تیمار FC 25% -66/33- بود. افزایش تنش خشکی تا 75%، 50% و 25% ظرفیت زراعی، منجر به کاهش معنی‏دار هدایت روزنه ای به ترتیب 4/17%، 1/26% و 7/72% نسبت به تیمار شاهد -100% ظرفیت زراعی- شد. عملکرد کلروفیل فلورسانس در تیمارهای 100 و 75 درصد ظرفیت زراعی برابر -73/0- بود و کاهش معنی‏دار آن در تیمار تنش 50 درصد ظرفیت زراعی -60/0- به بعد بود. بیشترین و کمترین مقدار مقاومت روزنه ای به ترتیب در تنش FC 25% - m2s/mol48/150- و تیمار شاهد - m2s/mol28/30- بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پنیرک قرمز, ظرفیت زراعی, عدد کلروفیل متر, کلروفیل فلورسانس, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070032,
author = {ملکان, المیرا and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راستگو, مهدی and جهان, محسن},
title = {تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris- در گلخانه},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پنیرک قرمز، ظرفیت زراعی، عدد کلروفیل متر، کلروفیل فلورسانس، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris- در گلخانه
%A ملکان, المیرا
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راستگو, مهدی
%A جهان, محسن
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]