جستارهای فلسفه دین, دوره (7), شماره (2), سال (2018-11) , صفحات (35-54)

عنوان : ( بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوت )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشة دینی معجزات گواهی بیّن بر صدق انبیای الهی است که زمینة ظهور یقین مخاطب را فراهم می کند. از نظر برخی از متکلمین و فیلسوفان مسلمان، به دلیل وجود رابطة منطقی میان معجزات و ادعای نبوت، یقین مخاطبان از نوع یقین منطقی است اما برخی دیگر به دلیل ضعف دلالت معجزات، یقین یا دشده را از نوع یقین اقناعی می شمارند. به نظر آیت الله جوادی آملی معجزات دلیل عقلی بر صدق نبوت اند و یقین حاصل از آن نیز یقین منطقی است. ظهور یقین اقناعی ناشی از مواجهة حسی مخاطبان با معجزات و ضعف ادراک عقلی مخاطبان در کشف رابطة منطقی میان معجزات و مدلول آن است. این پژوهش به بررسی و نقد این دیدگاه و میزان کارآمدی آن در ظهور یقین منطقی می پردازد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که هرچند دیدگاه یادشده به دلیل توجه به مبانی معرفت شناختی معجزات در مقایسه با سایر دیدگاه ها از نقاط قوت بسیاری برخوردار است اما در فرآیند تبیین دلالت منطقی معجزات، تشخیص برخی از معیارها برای مخاطبان دشوار است. علاوه بر این در پایان پژوهش تلاش شده است تا دلالت بینّ معجزات با توجه به هدف از بعثت انبیای الهی تبیین شود.

کلمات کلیدی

, معجزه, دلالت, یقین منطقی, یقین اقناعی, بیّنات, بعثت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070040,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوت},
journal = {جستارهای فلسفه دین},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {November},
issn = {2383-0778},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {معجزه، دلالت، یقین منطقی، یقین اقناعی، بیّنات، بعثت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوت
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهای فلسفه دین
%@ 2383-0778
%D 2018

[Download]