همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق , 2015-03-04

عنوان : ( اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , سیما شریفی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق در زبان و فرهنگ و تاریخ ملت هابه منظور استفاده از ثمرات خرد جمعی و نقد و مقایسه آثار آنها یکی از اهداف ادبیات تطبیقی است که میتواند در جهت انتقال ذوق و احساس و عواطف و خرد انسانها به یکدیگر به منظور ایجاد ارتباط و پیوند میان ملتهاو تاثیرمتقابل فرهنگها نقش آفرین باشد. به کارگیری اسطوره اشعار ادب فارسی و عربی به مسئله بسیار با اهمیت تبدیل شده است به طوری که اکثر شاعران با استفاده از آن غالبا تجربه های تلخ و شیرین خود را به صورت رمزگونه بیان میکنند و آنها را زینت بخش اشعار خویش ساخت. از میان شاعران برجسته شاکر شاملو و بدرسیاب را انتخاب کردیم.مهمترین اساطیر مورد استفاده در شعر شاملوو بدرشاکرسیاب در بررسی های تطبیقی عبارتند از: اساطیر عشق ،مرگ، درد و رنج، غربت و... باشد.هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی اسطوره در شعر این دو شاعر و بیان متفاوت دیدگاهای ایشان در این حوزه میباشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه:.بدر شاکر سیاب , شاملو , شعر معاصر , اسطوره , مطالعات تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070044,
author = {مقدم متقی, امیر and سیما شریفی فرد},
title = {اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب},
booktitle = {همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق},
year = {2015},
location = {تهران،قم ،اصفهان ،کوفه, ايران},
keywords = {کلید واژه:.بدر شاکر سیاب ،شاملو ،شعر معاصر ،اسطوره ،مطالعات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب
%A مقدم متقی, امیر
%A سیما شریفی فرد
%J همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
%D 2015

[Download]