فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (9-18)

عنوان : ( پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri )

نویسندگان: حسین میرزائی نجفقلی , سعید طریقی , مرتضی گل محمدی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیموترش ) Citrus aurantifolia ( یکی از ژنوتیپهای حساس مرکبات نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri میباشد که در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران کشت داده میشود. در این بیماری همه اندامهای هوایی لیموترش آلوده میشوند و در آلودگیهای شدید سبب برگریزی، بدشکلی و ریزش میوه، خشکیدگی سرشاخه و ضعف عمومی درخت میشود. در این پژوهش، اثر مایهزنی مصنوعی برگهای لیمو ترش با باکتری Xcc بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شامل سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بررسی گردید. در مطالعه ما، فعالیت آنزیم کاتالاز در برگهای مایهزنی شده بهطور معنیداری بیشتر از برگهای شاهد بود. همچنین نتایج فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نشان داد که فعالیت آن بهطور معنیداری در بازه زمانی دو، پنج و هفت روز بعد از مایهزنی افزایش یافته است. در فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در برگهای آلوده تغییر معنیداری مشاهده نشد. همچنین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برگهای مایهزنی شده در طول مدت آلودگی با باکتری Xcc بیشتر از شاهد بود، اما فقط در بازه زمانی دو و 10 روز معنیدار بود. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند روشهای جدیدی را در تحقیقات آینده بهمنظور کنترل شانکر، از طریق دستکاری در سازوکارهای دفاعی گیاه فراهم شود.

کلمات کلیدی

, کاتالاز, سوپراکسید دسموتاز, گایاکول پراکسیداز, آسکوربات پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070053,
author = {میرزائی نجفقلی, حسین and طریقی, سعید and مرتضی گل محمدی and طاهری, پریسا},
title = {پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2018},
volume = {16},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-7446},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {کاتالاز، سوپراکسید دسموتاز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri
%A میرزائی نجفقلی, حسین
%A طریقی, سعید
%A مرتضی گل محمدی
%A طاهری, پریسا
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2018

[Download]