پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (541-556)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی )

نویسندگان: حمیدرضا کمیلی , دکتر مسعود قدسی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمدرضا جلال کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف مطالعه تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی گندم بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو در نظام تناوب زراعی گندم-جو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد و در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ به اجرا درآمد. البته این یک آزمایش ۵ ساله (۹۶-۱۳۹۱) است که در این بخش نتایج این نظام تناوب زراعی آورده شده است. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل روش‌های مختلف خاک‌ورزی در سه سطح شامل: ۱- خاک‌ورزی متداول (شخم + دیسک + تسطیح + کاشت با بذرکار)، ۲- کم‌خاک‌ورزی (دیسک + کاشت با بذرکار) و ۳- بی‌خاک‌ورزی، (کاشت مستقیم با بذرکار No Till.) در کرت‌های اصلی قرار گرفت و فاکتور فرعی، میزان بقایای گیاهی در سه سطح (۱- بدون بقایا، ۲- حفظ ۳۰% بقایا و ۳- حفظ ۶۰% بقایا محصول قبلی، گندم) که به‌عنوان عامل کرت فرعی مد نظر قرار گرفت. صفات مورد مطالعه علاوه بر عملکرد بیولوژیک و دانه شامل خصوصیات شیمیایی خاک بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان پتاسیم خاک از تیمار بی‌خاک‌ورزی به‌دست آمد و تحت تأثیر این تیمار میزان pH و EC خاک کاهش یافت. کارایی مصرف عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در تیمار بی‌خاک‌ورزی بیشتر از تیمارهای دیگر خاک‌ورزی بود و برهمکنش تیمار بی‌خاک‌ورزی با صفر درصد بقایا بیشترین مقدار کارایی زراعی نیتروژن را نشان داد. اثر تیمارهای خاک‌ورزی و میزان بقایا بر عملکرد بیولوژیک، دانه و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمار بی‌خاک‌ورزی تیمار۳۰% بقایا به‌ترتیب با ۸۵۰۰ و ۸۳۹۸ کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد دانه (۵۲۲۴ کیلوگرم در هکتار) از تیمار صفر درصد بقایا حاصل شد. از طرف دیگر بیشترین عملکرد دانه (۳۸۹۷ کیلوگرم درهکتار) و شاخص برداشت (۸/۴۹ درصد) از برهمکنش تیمار بی‌خاک‌ورزی در سطح صفر درصد بقایا حاصل شد. نتیجه اینکه افزایش میزان بقایای گیاهی تأثیر مثبتی بر کاهش EC خاک و افزایش میزان فسفر و پتاسیم خاک داشت و حذف عملیات خاک‌ورزی تأثیر منفی و معنی‌داری بر کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه جو نداشت.

کلمات کلیدی

بدون شخم; کارایی; کشاورزی حفاظتی; شخم کاهش‌یافته; عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070054,
author = {کمیلی, حمیدرضا and دکتر مسعود قدسی and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and محمدرضا جلال کمالی},
title = {مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {541--556},
numpages = {15},
keywords = {بدون شخم; کارایی; کشاورزی حفاظتی; شخم کاهش‌یافته; عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی
%A کمیلی, حمیدرضا
%A دکتر مسعود قدسی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدرضا جلال کمالی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]