مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (29), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (97-116)

عنوان : ( نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌ )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , مهدی زینالی تازه کندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تحلیل دو رویکرد نظام‌گرایی و کاربرگرایی در نظام‌های بازیابی اطلاعات و ارزیابی ربط از منظر بنیان‌های معرفت‌شناختی و ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی‌‌‌‌بر دیالکتیک افلاطونی. روش‌‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای نظری است که با نگاهی انتقادی دو رویکرد نظام‌گرایی و کاربرگرایی در نظام‌های بازیابی اطلاعات و ارزیابی ربط را تحلیل کرده و با توجه به نقاط قوت و ضعف احتمالی آن، روشی به‌نسبت جامع مبتنی‌بر دیالکتیک افلاطونی پیشنهاد داده است. یافته‌ها: به‌لحاظ معرفت‌شناختی، رویکرد نظام‌گرایی ریشه در فلسفه ثبات پارمنیدسی و رویکرد کاربرگرایی ریشه در فلسفه سیلان هراکلیتوسی دارد. تغییر در نیاز اطلاعاتی، شیوه دیدن جهان، و تغییر در فرایند قضاوت ربط را می‌توان با استفاده از نظریه سیلان هراکلیتوسی؛ همچنین تغییر قضاوت ربط درباره مدرکی واحد در زمان‌های مختلف را می‌توان با ثبات پارمنیدسی توضیح داد. برای پیروزشدن بر کاستی‌های این دو رویکرد در ارزیابی ربط مدارک بازیابی‌شده، به‌کارگیری روش دیالکتیکی افلاطونی می‌تواند روشی جایگزین باشد. نتیجه‌گیری: دیالکتیکی افلاطونی روشی مرکب استقرایی – قیاسی است که در آن همه اجزای بازیابی اطلاعات در تمام مراحل جستجو به‌صورت یک کل دیده می‌شود که همه اجزای آن در عمل، در تعامل با یکدیگرند؛ بنابراین می‌تواند رویکردی مناسب برای ارزیابی "ربط" در نظام‌‌های بازیابی اطلاعات باشد.

کلمات کلیدی

, قضاوت ربط, بازیابی اطلاعات, دیالکتیک افلاطون, نظریه سیالیت هراکلیتوس, نظریه ثبات پارمنیدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070055,
author = {نوکاریزی, محسن and زینالی تازه کندی, مهدی},
title = {نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2018},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0503},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {قضاوت ربط، بازیابی اطلاعات، دیالکتیک افلاطون، نظریه سیالیت هراکلیتوس، نظریه ثبات پارمنیدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌
%A نوکاریزی, محسن
%A زینالی تازه کندی, مهدی
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2018

[Download]