زیست شناسی تکوینی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (59-68)

عنوان : ( بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae )

نویسندگان: عیسی جبله , مجید کزازی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حشرات یکی از منابع مهم پپتیدهای ضد میکروبی می باشند. پپتیدهای ضد میکروبی (AMPs) به عنوان یک کلاس جدید از عوامل ضد میکروبی مورد توجه قرار گرفته اند. اگر چه AMPs به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها جای امیدوار دارند، اما معایب آنها مانع رشد آنها به عنوان داروهای موثر می شود. یکی از مشکل کاربرد آنها به عنوان نمونه، فعالیت همولیتیک AMPs است. همولیز تخریب نابهنگام گلبول های قرمز است. برای تعیین اثرهمولیتیک یک ترکیب آزمایشی از تست همولیز استفاده می شود. در این مطالعه جهت بررسی فعالیت همولیتیک عصاره بدن لارو(Zeller) ceratoniae Ectomyelois ، از خون تازه انسان، گوسفند و مرغ استفاده گردید . تریتون X-100 که 100 ٪ همولیز را تولید می کند، به عنوان یک کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با کنترل در سطح یک درصد با آزمون توکی مقایسه شد. فعالیت همولیتیکی در هر سه گروه خونی در هر دو روش جذب و نشر شعاعی نسبت به تریتون 100 -X به عنوان کنترل مثبت خیلی کمتر بود و اختلاف معنی داری در سطح یک درصد ثبت گردید. بیشترین فعالیت همولیتیک بترتیب در خون مرغ با میانگین کل ( 6/39±1/24 درصد در روش جذبی و 25 /1 ± 64 / 5 درصد در روش نشر شعاعی)، سلول های خونی انسان با میانگین کل ( 2/15±0/27 درصد در روش جذبی و 23 / 0 ± 56 / 1 درصد در روش نشر شعاعی) و گوسفند با میانگین کل ( 0/91±0/04 درصد در روش جذبی و 03 / 0 ± 28 / 0 درصد در روش نشر شعاعی) مشاهده گردید که در سطح یک درصد اختلاف معنی دار داشتند. نتایج نشان داد که فعالیت همولیزی بر اساس نوع خون متفاوت است. همچنین عصاره بدن لارو کرم گلوگاه انار خاصیت همولیتیکی بسیار کمی بر روی گلبول های قرمز را داشت. در نتیجه می تواند کاندیدا خوبی جهت بررسی سایر اثرات آن بعنوان یک آنتی بیوتیک در مطالعات تکمیلی باشد.

کلمات کلیدی

, انسان, تست همولیز, خون, کرم گلوگاه انار, گوسفند, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070059,
author = {عیسی جبله and مجید کزازی and آسوده, احمد},
title = {بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae},
journal = {زیست شناسی تکوینی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-629X},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {انسان، تست همولیز، خون، کرم گلوگاه انار، گوسفند، مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae
%A عیسی جبله
%A مجید کزازی
%A آسوده, احمد
%J زیست شناسی تکوینی
%@ 2008-629X
%D 2017

[Download]