نخستین همایش ملی هنر و سلامت , 2018-04-26

عنوان : ( اثربخشی هنردرمانی از طریق بازی شطرنج بر کارکردهای اجرایی مغز در دانش آموزان با نقص توجه )

نویسندگان: راضیه خسرو راد , سکینه سلطانی کوهبنانی , احسان اکبری , غلامحسین فرامرزی نیا , محمدحسین سلطانی کوهبنانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه وهدف :.رویکرد جدید کارکردهای اجرایی مغز و توانمندسازی این کارکردها از طریق آموزش و هنر مثل بازی درمانی و موسیقی درمانی می تواند امیدبخش در درمان بسیاری از اختلالات، نظیر بیش فعالی-نقص توجه و اختلالات یادگیری وحتی افسردگی باشد. تحقیق حاضر به منظور اثربخشی بازی شطرنج بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه انجام گرفت. روش کار:در تحقیق نیمه تجربی حاضر 18دانش آموز با اختلال نقص در توجه پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس( مراجعه کننده به مرکزمشاوره تحصیلی تربیتی رویش) در سال تحصیلی 1395-1394انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. تمامی آزمودنی ها با استفاده از آزمون های کارکرد اجرایی برج لندن( موریس، استد، احمد، تون، 1993)، عملکرد مداوم(رازولد، مرسکی ،ساراسون، برنسوم، بک، 1965 ،)کارت های استروپ( استروپ، 1935)، پرسشنامه ی کانرزو ملاکهای DSM-IVبرای نقص توجه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایشی به دت 8ماه در کلاس های شطرنج شرکت کردند(یک جلسه یک ساعته در هفته). پس از این مرحله کارکردهای اجرایی تمامی آزمودنی ها مجددا موردسنجش قرار گرفت. با فاصله دو ماه، آزمون پیگیری نیز انجام گرفت.یافته ها:دادههای به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفادهازآزمون tوابسته مورد تحلیل قرار گرفت ،تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دیده شد.نتیجه گیری :با توجه به یافتهای تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات طرنج در بهبود کارکردهای اجرایی مغز تاثیر داشته است. نتایج این تحقیق می تواند در مداخله های عصب شناختی آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کارکردهای اجرایی, شطرنج, اختلال توجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070061,
author = {راضیه خسرو راد and سلطانی کوهبنانی, سکینه and احسان اکبری and غلامحسین فرامرزی نیا and محمدحسین سلطانی کوهبنانی},
title = {اثربخشی هنردرمانی از طریق بازی شطرنج بر کارکردهای اجرایی مغز در دانش آموزان با نقص توجه},
booktitle = {نخستین همایش ملی هنر و سلامت},
year = {2018},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {کارکردهای اجرایی، شطرنج، اختلال توجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی هنردرمانی از طریق بازی شطرنج بر کارکردهای اجرایی مغز در دانش آموزان با نقص توجه
%A راضیه خسرو راد
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%A احسان اکبری
%A غلامحسین فرامرزی نیا
%A محمدحسین سلطانی کوهبنانی
%J نخستین همایش ملی هنر و سلامت
%D 2018

[Download]