پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( تاثیر فواصل آبیاری بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه -Abutilon theophrasti Medik- درشرایط حضور و عدم حضور سویا -Glycine max L- )

نویسندگان: اعظم خادمی پور , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات فواصل آبیاری بر صفات رویشی و زایشی گاوپنبه در شرایط حضور و عدم حضور گیاه سویا رقم ویلیامز در شرایط گلخانه دو آزمایش گلدانی جداگانه در سال 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده -Glycine max L.-کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. آزمایش ها بصورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای10 و 14 روز بود. نتایج آزمایش نشان داد که همه ، 8 ،6 ،4 ، آزمایش شامل مدت تنش خشکی در 6 فاصله آبیاری شامل 2صفات رشد رویشی و زایشی گاوپنبه در شرایط حضور و عدم حضور گیاه سویا تحت تاثیر افزایش شدت تنش خشکی قرار گرفت. فاصله آبیاری دو و چهارده روز به ترتیب حداقل و حداکثر اثر منفی بر صفات رویشی و زایشی گاوپنبه ایجاد کرد.همچنین در شرایط حضور سویا تقریباً تمامی صفات مورد بررسی از مقادیر کمتری برخوردار بودند که نشان از اثر شدید رقابتی گیاه زراعی سویا بر گیاه گاوپنبه است.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, رقم ویلیامز, علف هرز, محتوی آب خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070066,
author = {خادمی پور, اعظم and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {تاثیر فواصل آبیاری بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه -Abutilon theophrasti Medik- درشرایط حضور و عدم حضور سویا -Glycine max L-},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تنش خشکی، رقم ویلیامز، علف هرز، محتوی آب خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فواصل آبیاری بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه -Abutilon theophrasti Medik- درشرایط حضور و عدم حضور سویا -Glycine max L-
%A خادمی پور, اعظم
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]