پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علفکش در مدیریت سوروف -Echinochloa crus – galli L- در محصول سیب زمینی )

نویسندگان: مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی کولتیواتور و نحوه مصرف علفکش بر روی سوروف، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بر روی محصول سیبزمینی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل شامل، استفاده از کولتیواتور در دو سطح و عامل علف 33 % و به EC کش در شش سطح با استفاده از علفکشهای پندیمتالین به عنوان علفکش پیشرویشی با فرمولاسیون70% و به مقدار WP 1 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار، و متریبیوزین به عنوان علفکش پسرویشی با فرمولاسیون / میزان 1 700 گرم ماده مؤثره در هکتار، انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از یکبارکولتیواتور باعث افزایش تراکم سوروف در انتهای فصل - 5 بوته در متر مربع- گردید. همچنین کمترین تراکم سوروف در اعمال تیمارهای پیشرویشی2 بوته در متر مربع- مشاهده شد. از لحاظ عملکرد نیز بیشترین عملکرد / پندیمتالین + متریبیوزین سراسری و نواری - 2 و 236 تن در هکتار - بعد از تیمار / 41 و 16 / سیبزمینی، در تیمارهای علفکشی پندیمتالین + متریبیوزین سراسری و نواری - 15وجین دستی ، بدست آمد.

کلمات کلیدی

, استومپ, زیست توده, , سنکور, کاربرد نواری, کولتیواسیون, متریبیوزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070068,
author = {تقی پور, مسلم and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علفکش در مدیریت سوروف -Echinochloa crus – galli L- در محصول سیب زمینی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {استومپ، زیست توده، ، سنکور، کاربرد نواری، کولتیواسیون، متریبیوزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی امکان استفاده از کولتیواتور و کاربرد نواری علفکش در مدیریت سوروف -Echinochloa crus – galli L- در محصول سیب زمینی
%A تقی پور, مسلم
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]