کودکان استثنایی, دوره (18), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (47-58)

عنوان : ( اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی )

نویسندگان: مریم لطفی , جعفر محمدی , حسن محمدزاذه , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر پسخوراند مهارخود و فراوانی آن بر یادگیری بوده است. روش: در این تحقیق 48 آزمودنی به تولید یک نیروی معین به وسیله نیروسنج پرداختند. دانش آموز براساس امتیازات پیش آزمون در آزمایش اول برحسب نوع کنترل، پسخوراند مهارخود و جفت شده (غیر مهارخود) به دو گروه 12 نفری همگن تقسیم شدند و در آزمایش دوم براساس وضعیت فراوانی پسخوراند، فراوانی پسخوراند 30 % و فراوانی پسخوراند آزاد در دو گروه 12 نفری همگن قرار گرفتند. آزمودنی ها در 6 سری 10کوششی به تولید نیروی معینی پرداختند. آزمون های یادداری و انتقال، 24 ساعت بعد از مراحل تمرینی به عمل آمد. روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در هر دو آزمایش در مرحله اکتساب همه گروه ها پیشرفت داشته اند. در آزمون اکتساب در آزمایش اول و دوم تفاوتی مشاهده نشد. در هر دو آزمایش در آزمون یادداری اثر معناداری مشاهده شد و برتری با گروه های مهارخود و مهارخود با فراوانی آزاد بود. همچنین، در آزمون انتقال در آزمایش اول گروه مهارخود و در آزمایش دوم گروه مهارخود فراوانی آزاد عملکرد بهتری داشتند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که پسخوراند مهارخود باعث بهبود عملکرد می شود. همچنین، اِعمال محدودیت در پسخوراند مهارخودی به میزان 30 درصد به بهینه شدن عملکرد کمکی نمی کند.

کلمات کلیدی

, پسخوراند مهارخود, تولید نیرو, فراوانی پسخوراند, یادداری, انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070074,
author = {مریم لطفی and محمدی, جعفر and حسن محمدزاذه and سهرابی, مهدی},
title = {اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1682-6612},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {پسخوراند مهارخود، تولید نیرو، فراوانی پسخوراند، یادداری، انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی
%A مریم لطفی
%A محمدی, جعفر
%A حسن محمدزاذه
%A سهرابی, مهدی
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2018

[Download]