پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (5), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (27-46)

عنوان : ( ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان )

نویسندگان: طاهره وحیدی فردوسی , علی علیزاده , عطیه کامیابی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکی نیست که یکی از مهارت‌های اصلی زبان، مهارت خواندن است و استفاده از مطبوعات به‌عنوان یک مرجع می­تواند روشی برای تقویت مهارت خواندن باشد. استفاده از این رسانه به زبان‌آموز کمک می‌کند ضمن دست یافتن به دانش لازم و کسب مهارت در زبان مورد نظر، به اختلافات فرهنگی دو جامعه­ی زبانی مربوط نیز دست یابد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، سنجش ظرفیت این رسانه به‌عنوان ابزاری آموزشی برای تدریس مهارت خواندن زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان است؛ به­ این منظور در این مقاله رابطه­ی پیچیدگی و درک متون مطبوعاتی را جهت سنجش درک خوانداری غیر‌فارسی‌زبانان بررسی می‌کنیم. ازاین‌رو به‌طور تصادفی در­مجموع 1500 جمله از روزنامه‌های پرخواننده (همشهری، جام‏جم و ایران) در یک دوره‌ی دوماهه (از تاریخ پانزدهم تیرماه تا پانزدهم شهریورماه 1394) و از هر روزنامه به‌طور مساوی 500 جمله در سه گروه اجتماعی، ورزشی و حوادث مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین بسامد، هر یک از الگوهای پیچیده نحوی در پیکره انتخابی بر اساس مدل کوئرک و همکاران (1985) دسته‌بندی شدند و سپس از نظر میزان دشواری نیز بر اساس فرضیه نقص ساختاری اشتین و همکاران (1984) مورد بررسی قرار گرفتند. در این فرضیه اشکال در درک جمله‌های مرکب توسط زبان‌آموزان غیرماهر به ضعف در درک نحوی نسبت داده ‌می‌شود. نتایج نشان ‌دهنده‌ی رابطه‌ای معنادار بین دشواری در درک جمله برحسب درجه‌ی پیچیدگی الگوهای نحوی به­کار رفته در آن است. یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که متون مطبوعاتی فارسی‌زبان در بیشتر موارد به دلیل کاربرد زیاد جمله‌‌های مرکب و پیچیده، جابجایی ارکان جمله، کاربرد زیاد جملات مجهول و حذف سازه‌ها نمی‌توانند گزینه‌ای مناسب برای تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم زبان‌آموزان به‌حساب آیند.

کلمات کلیدی

آموزش زبان فارسی؛ غیرفارسی‌زبانان؛ متون مطبوعاتی؛ الگوهای نحوی؛ مهارت خواندن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070077,
author = {وحیدی فردوسی, طاهره and علیزاده, علی and کامیابی گل, عطیه},
title = {ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان},
journal = {پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-5394},
pages = {27--46},
numpages = {19},
keywords = {آموزش زبان فارسی؛ غیرفارسی‌زبانان؛ متون مطبوعاتی؛ الگوهای نحوی؛ مهارت خواندن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان
%A وحیدی فردوسی, طاهره
%A علیزاده, علی
%A کامیابی گل, عطیه
%J پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%@ 2322-5394
%D 2017

[Download]