تحقیقات دام و طیور, دوره (5), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (31-37)

عنوان : ( بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی )

نویسندگان: فاطمه بحری بیناباج , مجتبی طهمورث پور , علی اصغر اسلمی نژاد , محمود وطن خواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از اطلاعات تلفات مربوط به 6426 رأس برّه حاصل از آمیزش 223 رأس قوچ و 1769 رأس میش در سال های 1370 تا 1394 در گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند نژاد قره‌گل سرخس، استفاده شد. صفت مورد بررسی، میزان زنده‌مانی تجمعی ماهیانه برّه‌ها از زمان تولد تا پایان سن یک‌سالگی بود. برای تعیین توزیع فراوانی علل تلفات و تابع توزیع زنده‌مانی به ترتیب از رویه‌های Freq و Lifetest برنامه آماری SAS استفاده شد. میزان تلفات برّه‌ها از تولد تا یک‌سالگی 57/14 درصد بود. مهمترین دلایل تلفات به ترتیب شیرسوز شدن، بیماری‌های گوارشی و تنفسی بودند. میزان زنده‌مانی تجمعی برّه‌ها از تولد تا سن یک‌سالگی 4/85 درصد برآورد شد. ضریب تابعیت میزان زنده‌مانی از سن برّه نشان دهنده کاهش زنده‌مانی برّه‌ها به میزان 037/0 درصد در هر روز تا سن یک‌سالگی بود. میزان مرگ و میر برّه‌ها در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم بعد از تولد به ترتیب 8/7، 06/4، 23/1 و 48/1 درصد بود. بیشترین تلفات برّه‌ها به ترتیب در سنین یک، دو، شش و ده ماهگی آنها رخ داد. با توجه به بالاتر بودن میزان تلفات در سه ماهۀ اول حیات برّه‌ها پیشنهاد می‌شود که در این بازه زمانی مدیریت بهتری از نظر نحوه نگهداری و تغذیه برای میش‌ها و برّه‌ها اعمال گردد.

کلمات کلیدی

, زنده‌مانی؛ کد سانسور؛ مرگ و میر؛ منحنی کاپلان, میر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070078,
author = {فاطمه بحری بیناباج and طهمورث پور, مجتبی and اسلمی نژاد, علی اصغر and محمود وطن خواه},
title = {بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2017},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-1747},
pages = {31--37},
numpages = {6},
keywords = {زنده‌مانی؛ کد سانسور؛ مرگ و میر؛ منحنی کاپلان-میر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی
%A فاطمه بحری بیناباج
%A طهمورث پور, مجتبی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A محمود وطن خواه
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2017

[Download]