سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس )

نویسندگان: سیدجلال آذری , مهدی پارسا , احمد نظامی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرایمینگ به عنوان روشی برای بهبود جوانهزنی بذور توصیه شده است. بر همین مبنا مطالعه ای به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ و مدت زمانهای مختلف بر جوانه زنی و سبز شدن بذر عدس توده رباط به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی تنش های پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی اجرا شد. تیمارها شامل پرایمینگ در شش سطح (شاهد (عدم پرایمینگ)، اسید جیبرلیک، محلول آبنوش بذر دایان، نیترات پتاسیم، سولفات روی و هیدروپرایمینگ) و زمان در دو سطح ( 7 و 16 ساعت) بود. نتایج نشان داد که طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، بنیه بذر بر اساس طول گیاهچه و بنیه بذر بر اساس وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن قرار گرفتند. عدم پرایمینگ و مدت زمان هفت ساعت آبنوشی بیشترین تاثیر را در صفات مورد بررسی نشان دادند، که با پرایمینگ سولفات روی تفاوت معنی داری نداشتند. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که بذور عدس مورد استفاده در این آزمایش به دلیل داشتن بنیه بالا به پرایمینگ واکنش مناسبی نمی دهند.

کلمات کلیدی

, آبنوش بذر دایان, جیبرلیک اسید, سولفات روی, نیترات پتاسیم, هیدرو پرایمینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070081,
author = {آذری, سیدجلال and پارسا, مهدی and نظامی, احمد and توکل افشاری, رضا and نباتی, جعفر},
title = {تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آبنوش بذر دایان، جیبرلیک اسید، سولفات روی، نیترات پتاسیم، هیدرو پرایمینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس
%A آذری, سیدجلال
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%A توکل افشاری, رضا
%A نباتی, جعفر
%J سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]