اقیانوس شناسی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-8) , صفحات (61-69)

عنوان : ( تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان )

نویسندگان: مهرداد سرخیل , غلامرضا رفیعی , باقر مجازی امیری , مهرداد فرهنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

0 و 100 میلی گرم در ،14 ، در این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی، اثرات چهار غلظت مختلف سدیم ( 2 لیتر) در آب محیط انکوباسیون تخم، بر مقدار جذب و تجمع عناصر معدنی سدیم، کلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن در تخم ماهی قزل آلای رنگی نکمان مورد بررسی قرار گرفت. واحد آزمایش، سازگان مداربسته ای (چرخش آب) با ظرفیت 45 لیتر آب بود که جهت انکوباسیون تخمها، مورد استفاده قرار گرفت. غلظ تهای مختلف عناصر معدنی ( 9 عنصر) با اضافه کردن نمکهای معدنی آنالیتیک به آب مقطر تهیه گردید. در هر یک از ترا فهای واحدهای آزمایش، 7 درجه /5- 22/5 گرم تخم تازه لقاح یافته قزل آلای رنگی نکمان ریخته شد. دمای آب در طول مدت آزمایش بین 10 سانتیگراد متغیر بود. میزان عناصر سدیم، کلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن در بافت تخم و محیط آب در شروع آزمایش و انتهای آزمایش (مرحله تفریخ تخم) اندازه گیری گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده یون های سدیم و منیزیم در تمامی تیمارها بجز تیمار 2 میلیگرم در لیتر توسط تخم از محیط آب جذب گردیده بودند، درحال ی که یونهای کلسیم و آهن توسط تخم از محیط آب جذب نگردیده بودند. عنصر مس در تیمارهای 2 و 14 میلیگرم در لیتر توسط تخم از محیط آب جذب گردیده بود و با افزایش مقدار سدیم آب به 50 و 100 میلیگرم در لیتر جذب مس توسط تخم متوقف شده بود. مقدار جذب روی در تمامی تیمارها یکسان بود و اختلاف معن ی داری مشاهده نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان جذب و تجمع عناصر سدیم، منیزیم و مس .(P>0/ نگردید ( 05 در تخم ماهی قزل آلای رنگی نکمان تحت تاثیر غلظت سدیم محیط آب و بافت تخم است.

کلمات کلیدی

, کلیدی: تخم, قزل آلای رنگی نکمان, سدیم, محتویات یونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070089,
author = {سرخیل, مهرداد and غلامرضا رفیعی and باقر مجازی امیری and مهرداد فرهنگی},
title = {تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {18},
month = {August},
issn = {1562-1057},
pages = {61--69},
numpages = {8},
keywords = {کلیدی: تخم، قزل آلای رنگی نکمان، سدیم، محتویات یونی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان
%A سرخیل, مهرداد
%A غلامرضا رفیعی
%A باقر مجازی امیری
%A مهرداد فرهنگی
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2014

[Download]