علوم دامی, دوره (2), شماره (79), سال (2008-8) , صفحات (95-101)

عنوان : ( بررسی اثر سه تیمار غذایی برگ درخت بر ماندگاری گاماروس کومارکی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: غلامرضا رفیعی , مهرداد سرخیل , نصراله احمدی فر , حمید فرهمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیکچ آزمایشگاه ر د سپس دن دش یروآ عمج دراهتشا 4 هقطنم ر د عقاو روش هناخ دور فارطا ر د یا همشچ زا سوراماگ یاه هنومن ا دتبا برگ ،(Platanus orientalis) رانچ تخر د گرب لماش ییاذغ رتسب عون هس رثا یف داصت لاماک حرط کی بلاق ر د ،روصحم طیحم ر د و سی هرو د کی ر د Gammarus komareki گونه یراگ دنام را دقم رب گرب و د نیا طولخم و (Alnus glutinosa) یقلاشق اکسوت تخر د شامل هتسب را دم ناگزاس کی ار شیامزآ دحاو ،نیارب انب .تفرگ رارق هعلاطم دروم (بآ شخرچ) هتسبرا دم ناگزاس کیر د هزور آب پمپ کی و رتمیتناس 10 قمع و 25 ضرع ،30 لوط هب شوگ راهچ فرظ کی و بآ رتیل 40 یرا دهگن تیفرظ هب مویراوکآ کی دش رپ رتیل ر د مرگ 9 یروش اب بآ رتیل 30 اب مویراوکآ ره شیامزآ عورش ر د . دا د یم لیکشت هقیق د ر د بآ رتیل 5 شکم تر دق اب به هجوت اب اه سوراماگ هیذغت یارب . دش ه دا د رارق شوگ راهچ فرظ ره ر د مرگ یلیم 200 لک نزو اب ،سوراماگ هعطق 20 دا دعت و و د نآ طولخم و (2 رامیت) اکسوت ،(1 رامیت) رانچ گرب (کشخ گرب مرگ0/5) یناسکی را دقم شیامزآ دحاو ره ر د ،ییاذغ یاهرامیت مای د . دش ه دافتسا هزات یاه گرب زا و دش ضیوعت اه گرب شیامزآ لوط ر د و دش ه دا د رارق سوراماگ هیلوا یاذغ ناونع هب (3 رامیت) اشت. د ار 7/49 -8/23 نیب یتارییغت pH و دارگ یتناس هجر د 24-28 نیب یتارییغت شیامزآ ت دم لوط ر د اهرامیت نیب ر د بآ روز ر د .تفای شهاک شیامزآ ت دم لوط ر د تانبرک یب و تانبرک ،لک تزا ، میسلک ،یتخس لماش بآ یفیک یاه هجنساریپ تظلغ ،0/05 دامتعا حطس اب نکنا د نومزآ ساسا رب . دش تبث شیامزآ دحاو رهر د اه سوراماگ ریم و گرم نازیم ،ما یس و متسیب ،مه د ر د اه سوراماگ یراگ دنام را دقم .(p<0/05) دا د ناشن شیامزآ یاهرامیت نیب ر د ار یرا د ینعم فلاتخا اه سوراماگ یگ دنامزاب دصر د از یکراموک سوراماگ هک دا د ناشن قیقحت نیا جیاتن . دوب رتشیب اهرامیت ریاس هب تبسن دوب ه دش ه دافتسا رانچ گرب هک یرامیت از یطولخم و اکسوت گرب اب هسیاقم ر د اذغ ناونع هب رانچ گرب زا ه دافتسا ماگنه ر د نآ یراگ دنام و دنک یم هیذغت رتهب رانچ گرب . دشاب یم رتشیب گرب و د نیا

کلمات کلیدی

, ار بسته دم ناگزاس , اکسوت گرب , رانچ گرب , ییاذغ هریج , Gammarus Komareki
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070090,
author = {غلامرضا رفیعی and سرخیل, مهرداد and نصراله احمدی فر and حمید فرهمند},
title = {بررسی اثر سه تیمار غذایی برگ درخت بر ماندگاری گاماروس کومارکی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم دامی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {79},
month = {August},
issn = {2588-6436},
pages = {95--101},
numpages = {6},
keywords = {ار بسته دم ناگزاس ،اکسوت گرب ،رانچ گرب ،ییاذغ هریج ، Gammarus Komareki},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سه تیمار غذایی برگ درخت بر ماندگاری گاماروس کومارکی در شرایط آزمایشگاهی
%A غلامرضا رفیعی
%A سرخیل, مهرداد
%A نصراله احمدی فر
%A حمید فرهمند
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2008

[Download]