اعتیاد پژوهی, دوره (12), شماره (45), سال (2018-6) , صفحات (131-150)

عنوان : ( رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای )

نویسندگان: الهه عبادی , ایمان الله بیگدلی , فرحناز کیان ارثی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای در رابطه بین استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. نمونه ی آماری پژوهش شامل 200 نفر مردان مصرف کننده مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان مینودشت می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته شاخص شدت اعتیاد و پرسش نامه های شدت استرس ادراک شده، حس انسجام، معنویت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده های تجربی برازش کافی ندارد و تنها متغیر معنویت و راهبرد مقابله ای متمرکز بر هیجان در رابطه بین استرس و شدت وابستگی به مواد میانجی گری می کردند. نتیجه گیری: اهمیت بعد معنوی به عنوان عامل حفاظت کننده افراد در برابر استرس و جلوگیری از رفتارهای سوءمصرف مواد باید بخش مهمی از برنامه های درمان سوءمصرف مواد باشد.

کلمات کلیدی

, استرس ادراک شده, شدت وابستگی به مواد, معنویت, حس انسجام, راهبردهای مقابله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070091,
author = {الهه عبادی and بیگدلی, ایمان الله and فرحناز کیان ارثی},
title = {رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای},
journal = {اعتیاد پژوهی},
year = {2018},
volume = {12},
number = {45},
month = {June},
issn = {2008-4307},
pages = {131--150},
numpages = {19},
keywords = {استرس ادراک شده، شدت وابستگی به مواد، معنویت، حس انسجام، راهبردهای مقابله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای
%A الهه عبادی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A فرحناز کیان ارثی
%J اعتیاد پژوهی
%@ 2008-4307
%D 2018

[Download]