آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (239-247)

عنوان : ( تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود) )

نویسندگان: آتنا پزشکی گوارشک , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بروز پدیدهی تغییراقلیم ،گرمایش زمین سبب بروز آسیبهای بیشماری در نقاط مختلف جهان شدهاست. پایش و پیشبینی دقیق متغیرهای آب و هوایی و هیدرولوژیکی راه را برای ایجاد تصمیمات موثر و کلیدی هموار میسازد. در این مطالعه با بررسی پارامترهای تاثیرگذار هواشناسی موثر بر دبیی و بررسی تغییرات دبی در رودخانههای حوضهی کشفرود به همراه پایش و پیشبینی ( )6931-6241خشی سیالی هییدرولوژیکی، تصیویری از تغیییرات آیندهی دبی درحوضه را ترسیم شد. در این مطالعه با استفاده از دادههای هواشناسی دو ایستگاه سینوپتی مشهد و گلمکان ( )6911-6939و دادههیای دبی دو ایستگاه هیدرومتری منتخب (اولنگ اسدی و موشنگ)، پارامترهای موثر بر دبی در مقایسه سیاننه بدسیت آمید نتیایا نشیان داد کیه در مشیهد (باندست حوزه) موثرترین پارامترها در سطح معنیداری 5/50دمای حداکثر، بارش و ساعت آفتابی است. در گلمکان کیه تقریبیا در پیاییندسیت حیوزه قراردارد، پارامترهای موثر بر دبی، دمای حداقل و بارش بود. در دورهی پایه هر دو ایستگاه مشهد و گیلمکیان، سیا هیای 6935و 6931خشی تیرین سا ها بدست آمد. با استفاده از مد LARS-WG5.5تحت مد HadCM3و سناریوی ،A2پارامترهای هواشناسی در آینیده شیبیهسیازی شید. در مشهد در سا های آینده، روند تغییرات دبی افزایش چشمگیری نسبت به 95سا دبی پایه داشت بهطوری که بیشینهی مقدار دبی به 0/0مترمکعب بیر ثانیه رسیده و میتوان ی دورهی تر سالی را در آینده برای ایستگاه مشهد پیشبینی کرد. اما در گلمکان رونید کاهشیی دبیی و افیزایش خشی سیالی هیدرولوژیکی نسبت به دورهی پایه مشاهده شد

کلمات کلیدی

, بارش, تغییراقلیم, خشکسالی, شاخص SWS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070095,
author = {پزشکی گوارشک, آتنا and اسماعیلی, کاظم and فریدحسینی, علیرضا},
title = {تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {239--247},
numpages = {8},
keywords = {بارش، تغییراقلیم، خشکسالی، شاخص SWS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود)
%A پزشکی گوارشک, آتنا
%A اسماعیلی, کاظم
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]