جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (9), سال (2018-3) , صفحات (91-112)

عنوان : ( بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی )

نویسندگان: اعظم امینی , محمدحسن حائری , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقِّ حبس، حقی امتناعی است که هر یک از طرفینِ معامله در صورت عدم تسلیمِ موردِ تعهد از طرف دیگر دارای چنین حقی می¬شود. در حقیقت، حقی است که در عقود معوّض، هر یک از طرفین، بعد از خاتمۀ عقد می¬تواند مالی را که به طرف مقابل انتقال داده¬اند، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آنِ واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی¬تحلیلی و با استفاده از روش جمع¬آوری اطلاعات کتابخانه¬ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاطِ حقِّ حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به¬دست¬آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آن¬ها وجود عقد معوّض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدان را می¬توان نام برد. مهمترین شرط پیدایش این حق، وجود تعهدهای اصلی و متقابل می¬باشد و از جملۀ شرایطی که موجب اسقاطِ این حق در عقود معاوضی می¬شوند، نیز می¬توان اراده صاحبِ حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، از بین رفتن دیْن متقابل تعهد و عرف را می¬توان نام برد، که از میان این شرایط می¬توان گفت: که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی¬ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به¬شمار می¬رود. تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می¬تواند بسیار مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, حق حبس, عقود معاوضی, تعهد متقابل, قبض.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070097,
author = {اعظم امینی and حائری, محمدحسن and ناصری مقدم, حسین},
title = {بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {9},
month = {March},
issn = {2476-7565},
pages = {91--112},
numpages = {21},
keywords = {حق حبس، عقود معاوضی، تعهد متقابل، قبض.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی
%A اعظم امینی
%A حائری, محمدحسن
%A ناصری مقدم, حسین
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2018

[Download]