حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (163-171)

عنوان : ( شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه )

نویسندگان: جهان عبدزاده آغله بوب , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , علیرضا چاوشین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان میوه هسته دار شهرستان ارومیه، طی سالهای 1392 و 1393 ، تعداد 85 نمونه خاک جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و استخراج نماتدها با استفاده از روش تغییر یافته تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز - 1964- و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین طبق روش دگریس - 1969 - انجام شد. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی تهیه گردید. پس از بررسیهای میکروسکوپی، اندازه گیریهای لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، شناسایی گونه ها با استفاده از منابع و کلیدهای موجود انجام گرفت و تعداد 11 گونه نماتد متعلق به 7 جنس شناسایی گردید که عبارتند از: Basiria duplexa, B. macrostriata, Boleodorus thylactus, Coslenchus costatus, C. gracilis, Discotylenchus longicauda, Filenchus cylindricaudus, F. vulgaris, Irantylenchus clavidorus, Psilenchus aestuarius, P. iranicus از بین جنس و گونه های شناسایی شده، گونهBasiria macrostriataاز بخش نازلو و گونه های Coslenchus gracilis و Discotylenchus longicauda,از بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه برای فون نماتدهای ایران جدید بوده و برای اولین بار از ایران گزارش و شرح داده میشوند.

کلمات کلیدی

, درختان میوه هسته دار, شهرستان ارومیه, نماتدهای انگل گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070099,
author = {عبدزاده آغله بوب, جهان and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and علیرضا چاوشین},
title = {شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {32},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {163--171},
numpages = {8},
keywords = {درختان میوه هسته دار، شهرستان ارومیه، نماتدهای انگل گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه
%A عبدزاده آغله بوب, جهان
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A علیرضا چاوشین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]