یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات )

نویسندگان: ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی از عملیات کشاورزی مانند سمپاشی مخصوصا در حوزه کشاورزی دقیق، یک مدل سه بعدی از محیط یا محصول می تواند مفید باشد. یکی از روش های ایجاد مدل سه بعدی، روش سامانه دودیدی در زمینه بینایی ماشین است. پارامترهای مختلفی روی کیفیت و دقت ایجاد مدل تاثیر می گذارند. فاصله بین دو دوربین در دوربین های دودیدی معمول ثابت است. اما از آنجایی که این پارامتر بر روی دقت نقشه دیسپریتی تاثیرگذار است محقیقن چندین فاصله را آزمایش میکنند و نهایتا فاصله 25 و 12 سانتیمتر بر روی نتایج ، مناسب را انتخاب میکنند. در این پژوهش تاثیر خط مبنا در دو سامانه با سه خط مبنای 50 الگوریتم های آشکارساز و توصیفگر نقاط ویژگی تصاویر درختان بررسی و خط مبنای بهینه انتخاب شد. نتایج نشان داد که بین خط مبنا و سطوح معتبر تصاویر همبستگی وجود دارد. بهترین سامانه، سامانه با خط مبنای 12 سانتیمتر و بهترین ترکیب، مناسب بودند. اگر چه نتایج این SURF با SURF و FREAK با SURF بود. همچنین ترکیبهای BRISK با SURF ترکیب پژوهش در زمینه مدلسازی درختان بود اما نتایج آن را میتوان در عملیات دیگر کشاورزی و همچنین کاربردهای سامانه دودیدی در صنعت و حوزه های غیر کشاورزی مانند رباتیک استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, دودیدی, مدل سه بعدی, کشاورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070111,
author = {جعفری ملک آبادی, ایوب and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر},
title = {تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {دودیدی، مدل سه بعدی، کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات
%A جعفری ملک آبادی, ایوب
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]