دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (20), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (31-39)

عنوان : ( مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق )

نویسندگان: کیوان حجازی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی , محمد مسافری ضیاءالدینی , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : سنتز پروتئین جفت نشده نوع یک (Uncoupling Protein 1: UCP-1) در بافت چربی نقش مهمی در ایجاد مقاومت در برابر تجمع چربی، پیشگیری از افزایش وزن و چاقی دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک بافت (UCP-1) چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر چاق نژاد ویستار (وزن 250 الی 300 گرم، نمایه توده بدن بالای30 گرم برسانتی‌متر مربع) به سه گروه تمرین هوازی با شدت متوسط، شدت بالا و کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی هشت هفته، 5 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه دویدن بود که به ترتیب گروه های متوسط و بالا آن را با سرعت 28 و 34 متر در دقیقه روی نوار گردان انجام دادند. 48 ساعت پس از دوره تمرین، سطح پروتئین UCP-1 و آیرزین اندازه گیری شد. یافته‌ها : سطح پروتئین UCP-1 بافت چربی و آیرزین سرمی هر دو گروه تمرین هوازی در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت و این افزایش تنها در گروه تمرین هوازی با شدت متوسط نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنی‌دار بود (p<0.05). نتیجه‌گیری : 8 هفته تمرین هوازی به ویژه با شدت متوسط منجر به افزایش سطح پروتئین UCP-1 بافت چربی و آیرزین سرمی گردید. واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، آیرزین، پروتئین جفت نشده نوع یک، چربی سفید

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد, سطح سرمی آیرزین , پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1), بافت چربی سفید , موش‌های صحرایی نر چاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070118,
author = {حجازی, کیوان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد and مسافری ضیاءالدینی, محمد and زعیمی, مهدیه},
title = {مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2018},
volume = {20},
number = {3},
month = {October},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {31--39},
numpages = {8},
keywords = {تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد،سطح سرمی آیرزین ، پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1)،بافت چربی سفید ،موش‌های صحرایی نر چاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق
%A حجازی, کیوان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%A زعیمی, مهدیه
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2018

[Download]