یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03

عنوان : ( اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame )

نویسندگان: ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازهگیری حجم اطلاعات مهمی را برای برنامههای کاربردی کشاورزی فراهم میکند. در این مقاله یک روش برای اندازهگیری حجم سیب به صورت سهبعدی با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است. در این سیستم ابتدا از سیب در جهات مختلف با زاویه چرخش 20درجه تصویربرداری شد. سپس نقاط مرزی هر تصویر استخراج گردید. مدل سهبعدی از ادغام تصاویر با زوایای مختلف بازسازی و حجم سهبعدی با استفاده از مدل Wire-Frameاندازهگیری شد. سپس حجم به دست آمده از مدل Wire-Frameبا حجم به دست آمده از روشهای ارائه شده در مقالات دیگر مقایسه گردید. کمترین میزان خطا نسبت به مقدار واقعی برابر با 0.11درصد و مربوط به روش ارائه شده در این مقاله بود

کلمات کلیدی

, بازسازی سه بعدی, پردازش تصویر, حجم, سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070128,
author = {پاکدل, ریحانه and گلزاریان, محمودرضا and خجسته پور, مهدی},
title = {اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بازسازی سه بعدی، پردازش تصویر، حجم، سیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame
%A پاکدل, ریحانه
%A گلزاریان, محمودرضا
%A خجسته پور, مهدی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون
%D 2018

[Download]