یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03

عنوان : ( ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روشهای پردازش تصویر )

نویسندگان: محمودرضا گلزاریان , سجاد مهنان , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل اتفاقاتی که در رویدادهای ورزشی رخ میدهد چمن ورزشی باید مقاومت لازم در برابر تنشهای وارده را داشته باشد. ازجمله تنشها عبارتاند از تکل زدنها، افتادنها و ضربهها که منجر به سایش و تخریب چمن میشوند. به دلیل آنکه چمن ورزشی باید شرایطی ایمن برای ورزشکاران فراهم نموده و از حداقل استانداردهای لازم مانند تراکم، یکنواختی و نرمی برخوردار باشد باید ارزیابی شوند. این ارزیابی به دو بخش کیفیت چمن که توسط استانداردهای NTEPانجامشده و آزمونهای ورزشی که طی تحقیقات بهدستآمدهاند تقسیم میشوند. آزمونهای ورزشی شامل اندازهگیری جهندگی بازگشت توپ، ضریب بازگشتپذیری، غلتاندن توپ، چرخش و اصطکاک، اصطکاک کشش و سفتی میشوند. در این پژوهش به بررسی دو مورد اول بر اساس استانداردهای تعریفشده توسط فیفا برای توپ فوتبال پرداختهشده است. طبق این استانداردها توپ فوتبال باید از ارتفاع 2متری بر روی سطح چمن رها شده و ارتفاع بازگشت آن اندازهگیری شود. با به دست آوردن ارتفاع بازگشت میتوان جهندگی بازگشت توپ و ضریب بازگشتپذیری را محاسبه کرد. لذا نیازمند دستگاه رهاساز توپ بوده تا این ارزیابی به کمک آن صورت گیرد. بهمنظور بررسی دستگاه رهاساز، بر اساس استانداردهای فیفا باید توپ بر روی سطح بتنی رها شود. اگر ارتفاع بازگشت توپ بین 1/33±3/33متر باشد آزمون صحیح است. به همین خاطر از یک دوربین با سرعت بالای تصویربرداری استفادهشده تا برخورد توپ با زمین را تصویربرداری کند. به کمک نرمافزار MATLABو به روش پردازش تصویر فریمهای مطلوب پردازششده و با 4تکرار ارتفاع 134سانتیمتر برای توپ ثبتشده که نشاندهندهی دقت دستگاه است

کلمات کلیدی

, جهندگی بازگشت توپ, ضریب بازگشتپذیری, دستگاه رهاساز توپ, پردازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070129,
author = {گلزاریان, محمودرضا and مهنان, سجاد and کاظمی, فاطمه},
title = {ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روشهای پردازش تصویر},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {جهندگی بازگشت توپ، ضریب بازگشتپذیری، دستگاه رهاساز توپ، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روشهای پردازش تصویر
%A گلزاریان, محمودرضا
%A مهنان, سجاد
%A کاظمی, فاطمه
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون
%D 2018

[Download]