یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03

عنوان : ( ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی )

نویسندگان: مهران صادقی دلوئی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اصلیترین دغدغه های بشر امروزی تأمین انرژی میباشد. انرژیهای تجدید پذیر راهحل مناسب و جایگزینی پاک برای سوختهای فسیلی هستند. دودکش خورشیدی فناوری مناسبی برای کشورهایی با سطوح بالای تابش خورشیدی و مناطق کویری وسیع است. این فناوری به دلیل راندمان پایین نیازمند مطالعات فراوانی میباشد. به خاطر طبیعت گذرا و ناپایدار خورشید و عوامل محیطی ازجمله بادهای عرضی، پژوهشگران نیازمند یک محیط آزمایش کنترلشده هستند. در این پژوهش یک سامانه شبیه ساز خورشیدی ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان داد که شبیه ساز خورشیدی دارای عدم یکنواختی % 16/41و راندمان تبدیل % 18/7بوده است. نتایج آزمون دودکش خورشیدی نشان داد که بیشینه دما و سرعت جریان هوا در ورودی دودکش خورشیدی شبیهسازیشده به ℃ 41/5و 0/35میرسد

کلمات کلیدی

, شبیه ساز خورشیدی, انرژی خورشیدی, عدم یکنواختی, راندمان تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070132,
author = {صادقی دلوئی, مهران and گلزاریان, محمودرضا and طبسی زاده, محمد},
title = {ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {شبیه ساز خورشیدی، انرژی خورشیدی، عدم یکنواختی، راندمان تبدیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی
%A صادقی دلوئی, مهران
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طبسی زاده, محمد
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون
%D 2018

[Download]