روان شناسی سلامت, دوره (7), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (44-61)

عنوان : ( اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری )

نویسندگان: محمدجواد ربانی پارسا , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانش‌گری در افراد چاق، بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 20 فرد چاق از مراجعان کلینیک جویندگان سلامت، کلینیک سبحانی، و کلینیک روشا در مشهد، به‌صورت داوطلبانه و مطابق معیارهای ورود، انتخاب شدند. یافته­ ها: تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانیF(1,15)=5/89, P≤ 0/05)) و سطح اضطراب F(1,17)=6/87, P≤0/05)) افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش یافته بود همچنین مشخص شد که تکانش‌گری، در تأثیر مصاحبه‌ انگیزشی بر خوردن هیجانی، نقش تعدیل‌گر ندارد. نتیجه­ گیری: مصاحبه‌ی انگیزشی روشی مؤثر بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب است، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن می‌باشد.

کلمات کلیدی

چاقی؛ مصاحبه‌ی انگیزشی؛ خوردن هیجانی؛ اضطراب؛ تکانش‌گری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070133,
author = {ربانی پارسا, محمدجواد and مشهدی, علی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری},
journal = {روان شناسی سلامت},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1283},
pages = {44--61},
numpages = {17},
keywords = {چاقی؛ مصاحبه‌ی انگیزشی؛ خوردن هیجانی؛ اضطراب؛ تکانش‌گری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری
%A ربانی پارسا, محمدجواد
%A مشهدی, علی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی سلامت
%@ 2322-1283
%D 2018

[Download]