مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (8), شماره (32), سال (2018-9) , صفحات (18-29)

عنوان : ( بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران )

نویسندگان: اکبر مختارپور , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد جمعیت و به تبع آن توسعه شهرنشینی، رواناب به مشکل جدی در عرصه مدیریت شهری تبدیل شده است؛ لذا کنترل و مدیریت رواناب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق منطقه 4 شهر تهران با مساحتی حدود 61 کیلومتر مربع و با شرایط جغرافیایی و هیدرولو یکی متناسب با شهر تهران در مقیاس کوچک به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این تحقیق، رسیدن به یک راهکار کاربردی جهت کنترل رواناب شهری است. در این تحقیق با استفاده از قابلیتهای مدل SWMM برای منطقه 4 شهر تهران، با توجه به عوامل محیطی، دو طرح از بهترین راهکارهای مدیریتی ) BMP ) تحت سناریوی شبکه نفوذ و مخازن تاخیری جهت کنترل حداکثر رواناب از نظر کمی انجام گرفته است و در نهایت میزان کارایی آنها در کاهش حجم کل رواناب خروجی از حوضه، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ضریب رواناب, سیلاب شهری, روسازی متخلخل, ترانشه نفوذ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070150,
author = {مختارپور, اکبر and خداشناس, سعیدرضا and داوری, کامران},
title = {بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2018},
volume = {8},
number = {32},
month = {September},
issn = {2251-7359},
pages = {18--29},
numpages = {11},
keywords = {ضریب رواناب، سیلاب شهری، روسازی متخلخل،ترانشه نفوذ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات دبی سیلاب شهری با دو روش روسازی متخلخل و ترانشه نفوذ، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران
%A مختارپور, اکبر
%A خداشناس, سعیدرضا
%A داوری, کامران
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2018

[Download]