جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (29), سال (2017-11) , صفحات (21-44)

عنوان : ( سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر) )

نویسندگان: احمد رومیانی , حمید شایان , اکبر دهبان نژاد , حامد روشنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی نقش سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری و تأثیرات آن در پایداری روستاهای محدودة موردمطالعه است. پژوهش حاضر براساس پاسخ‌گویی به این سؤال‌های کلیدی شکل گرفته است: ۱- آیا سرمایه گذاری خانوادگی، در محدودة موردمطالعه موجب توسعة روستاها شده است؟ ۲- سرمایه گذاری های خانوادگی چه اثرهایی در اقتصاد جوامع محلی داشته است؟ روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و همچنین، روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. برای تجزیه‌‌وتحلیل داده ها از روش توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (آزمون‌های فریدمن، ویلکاکسون و کروسکال والیس، تی دو نمونه ای مستقل) بهره گرفته ‌شده است. جامعة آماری تحقیق در سطح دهستان صائین‌قلعه ۵۷۰۲ نفر برآورد شده است که با استفاده از فرمول اصلاح‌شدة کوکران، تعداد ۱۴۹ نمونه به‌صورت تصادفی ازبین جمعیت روستایی محدودة موردمطالعه انتخاب‌ شده‌اند. یافته ها/ نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین معیارهای به‌کارگرفته‌شده بالاتر از حد متوسط ارزیابی‌شده است؛ بنابراین، سرمایه گذاری توانسته است زمینه را برای بهبود اشتغال زایی، درآمد زایی، مشارکت و همکاری و کاهش مهاجرت فراهم کند و توسعة پایدار را در محدودة موردمطالعه به‌همراه داشته باشد. این یافته نشان می دهد که روستا با تحولات گسترده ای در زیرساخت و پروژه های عمرانی روبه‌رو بوده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتیجة به‌دست‌آمده می توان اظهار کرد که سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری در روستاهای عمیدآباد، پیرزاغه و ارهان هر کدام به‌ترتیب بیشترین جذب سرمایه گذاری خانوادگی را داشته اند و زمینه را برای پایداری آن‌ها فراهم کرده است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری خانوادگی, منشا شهری, توسعه پایدار روستایی, دهستان صائین قلعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070156,
author = {رومیانی, احمد and شایان, حمید and اکبر دهبان نژاد and حامد روشنایی},
title = {سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2017},
volume = {15},
number = {29},
month = {November},
issn = {2008-1391},
pages = {21--44},
numpages = {23},
keywords = {سرمایه گذاری خانوادگی،منشا شهری،توسعه پایدار روستایی،دهستان صائین قلعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر)
%A رومیانی, احمد
%A شایان, حمید
%A اکبر دهبان نژاد
%A حامد روشنایی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2017

[Download]