جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2016-6) , صفحات (19-41)

عنوان : ( جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی , احمد محقر , زهره علوی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب جامعه‌گرایی بحران‌های اجتماعی جوامع غربی و مشکلاتی مانند از هم‌گسیختگی اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، افزایش اعتیاد، تشدید شکاف طبقاتی، بی‌تفاوتی سیاسی و حتی برخی از مشکلات بین‌المللی مانند فجایع زیست محیطی را به نگرش مدرن حاکم بر این جوامع و به ویژه لیبرالیسم و فردگرایی غالب در آن نسبت می‌دهد. جامعه‌گرایان با نقد مبانی فلسفی و معرفت¬شناختی لیبرالیسم، جامعه را در کانون نظریه¬پردازی اخلاقی و سیاسی قرار می‌دهند و در برابر ارزش‌های لیبرالی، هنجارهایی را تجویز می‌کنند که با دو صفت فضیلت‌جویی و جامعه‌گرایی متمایز می‌شوند. در دیدگاه این اندیشمندان، جامعه و پیوندهای اجتماعی دارای ارزش ذاتی بوده و شاکله‌ی هویت شخص را می‌سازند، لذا نگاه ابزاری به آن‌ها نافی ارزش حقیقی‌شان است. از دید ایشان، ارزش‌ها و هنجارها اساساً بنیادی اجتماعی دارند و تلقی کردن آن‌ها به عنوان یافته‌ها و خواسته‌های فردی به مثابه مخدوش ساختن مفهوم جمعی‌شان است. این مکتب بر جایگاه ویژه خیرها در سلسله مراتب هنجارها تاکید ورزیده و خواهان ایفای نقش دولت در تحقق و پیشبرد خیرات و اهداف اخلاقی است. در این مقاله به بررسی محورهای کلیدی نگرش هنجاری جامعه¬گرایان، با تمرکز بر اندیشه¬ی مک‌اینتایر، سندل و تیلور، پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, جامعه¬گرایی, لیبرالیسم, خیر, اخلاق, حق فردی, سیاست اخلاقی, دولت بی¬طرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070165,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی and محقر, احمد and علوی راد, زهره},
title = {جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت},
journal = {جامعه شناسی سیاسی ایران},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2676-6663},
pages = {19--41},
numpages = {22},
keywords = {جامعه¬گرایی، لیبرالیسم، خیر، اخلاق، حق فردی، سیاست اخلاقی، دولت بی¬طرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A محقر, احمد
%A علوی راد, زهره
%J جامعه شناسی سیاسی ایران
%@ 2676-6663
%D 2016

[Download]