مدیریت صنعتی, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (17-34)

عنوان : ( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , محمدعلی فائضی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻫﺪف: ﻳﻜﻲ ﺷ از ﻴﻮه ﻫﺎی ارز ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎ ﻣﻘﺎ ﺑﻨﮕﺎه، ﻳﺴﻪ ﺳﺎ آن ﺑﺎ ﻳﺮ رﻗﺒﺎﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ، ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آناﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرا ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﺎ واﺣﺪ در ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺮور در زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺧﻮد اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه .ﭘﻴﺶ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎری، ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﺮی ده از ﻫـﺎی زﻣـﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﺬﺷـﺘﻪ آن اﺳﺖ. روش: اﻳﻦ ﭘﮋ وﻫﺶ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ SBMﻣﺪل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش از ﺗﺤﻠ داده ﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﺎ ﺑﻪ ﻳ ﺴـﻪ و ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻳـﻚ واﺣـﺪد ر ﮔﺎم ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮوﺟ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻲ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻮزشﻳﻚ ﻋﺼﺒ ﺷﺒﻜﻪ ﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﮔﺎم ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻣﻄﺎ ﻣﻮرد ﻓﻮﻻ ﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﻚ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ د ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﺳﺖ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه .ﭘﻴﺎده ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻻ 10ﺑﺎ ﻧﺮون در ﻳﻪ اﻟﮕﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﻳﺘﻢ ﭘﺲ آﻣﻮزش ﺑ اﻧﺘﺸﺎر ﻴﺰ ﭘﻴﺶ ی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را در ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ آﺗﻲ اﻳﻦ واﺣـﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﭘ ﭘﮋوﻫﺶ، اراﺋﻪ ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮای آﻳﻨﺪه داده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرا در ﻳﻲ ﻛﻨﻮﻧ دوره ﻲ رو ﺑﺎ ﻳﻜﺮدی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ اﺳﺖ .ا ﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ روﺷﻦ ﺗﺮی آﺗ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲ آ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻳﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر در ﻛﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ، رخ داده .

کلمات کلیدی

, ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ (DEA)ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ, ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد, ﭘﻴﺶ , ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ, .SBMﻣﺪل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070181,
author = {کاظمی, مصطفی and فائضی راد, محمدعلی},
title = {ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ},
journal = {مدیریت صنعتی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5885},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ (DEA)ﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد،ﭘﻴﺶ ، ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ، .SBMﻣﺪل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑه ﻛﻤﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از تاخیرهای زﻣﺎﻧﻲ در تحلیل پوششی داده ها با ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
%A کاظمی, مصطفی
%A فائضی راد, محمدعلی
%J مدیریت صنعتی
%@ 2008-5885
%D 2018

[Download]