یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی )

نویسندگان: سحر اسحق نیموری , محمدحسین عباسپور فرد , محمد طبسی زاده , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت اساسی بیوپلیمرها مربوط به ضعف در خواص فیزیکی و مکانیکی آنها، در مقایسه با پلیمرهای نفتی است. در چند سال اخیر با بهره گیری از نانوذرات به دلیل بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر در صنعت بسته بندی، محدودیت استفاده از این نوع فیلمها را تا حد زیادی از بین برده است. در این تحقیق هدف بهبود خواص مکانیکی و ممانعتی بیوفیلم ژلاتین است. ساخت نانوکامپوزیت ژلاتین_ ZNO 3 درصد( به روش ریختهگری نشان داد که افزایش درصدهای بیشتر نانواکسید ،1.0 ،0.0 ، با مقادیر مختلف ) روی نسبت به ماده خشک باعث افزایش استحکام کششی و مدول یانگ 2 فیلم ژلاتین شده و درصد ازیاد طول این بیوفیلم را به طور معنی 0/ داری ) 00 p< ( کاهش داده است. نتایج حاصل از آزمونهای فیزیکی نشان داد که بیشترین درصد از نانو ذره ) 3درصد(، کمترین میزان حلالیت و رطوبت را داشته است. این اثر بدلیل کاهش ویژگی آبدوستی نانوکامپوزیت تولید شده است. پس استفاده از این یوپلیمر میتواند در افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی مناسب باشد.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, اکسید روی, ژلاتین, زیست تخریب پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070188,
author = {اسحق نیموری, سحر and عباسپور فرد, محمدحسین and طبسی زاده, محمد and فرشته حسینی},
title = {بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، اکسید روی، ژلاتین، زیست تخریب پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی
%A اسحق نیموری, سحر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A طبسی زاده, محمد
%A فرشته حسینی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]