یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( مروری بر ارزیابی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: مهتا رفیعی , محمدحسین عباسپور فرد , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی چرخه حیات ) LCA ( روشی پذیرفته شده در ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از تولید محصولات متتلف بر اساس دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آلایندهها میباشد. در این مطالعه بررسی جامعی بر مطالعات انجام شده در زمینه اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش LCA صورت گرفته، آثار مترب فرایندهای متتلف تولید بررسی و برای کاهش آنها راهکارهایی پیشنهاد شدهاست. با مقایسهی روشهای تولید گندم، گزینههایی با انتشارات و آسیبهای زیستمحیطی کمتر شناسایی میشوند. در نتیجه اطلاعات قابل اطمینان و جامعی در اختیار سیاستگذاران قرار میگیرد تا بتوانند تصمیماتی صحیح و دوستدار محیط زیست اتتاذ کنند. پژوهشها نشانگر آن است که در چرخه حیات تولید گندم، بیشترین اثرات سوء زیست محیطی و مصرف انرژی مربوط به کود شیمیایی و سوخت دیزل میباشد و تأثیرگذاری آنها بر شاخصهای پرغذایی و گرمایش جهانی مشهود است. استفاده از نتایج این تحقیقات در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار منجر به کاهش پیامدهای سوء زیست محیطی و آلایندههای ناشی از تولید گندم میشود.

کلمات کلیدی

, چرخه حیات گندم, گرمایش جهانی, اسیدی شدن, پرغذایی, شاخص زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070189,
author = {رفیعی, مهتا and عباسپور فرد, محمدحسین and حیدری, آوا},
title = {مروری بر ارزیابی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش ارزیابی چرخه حیات},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {چرخه حیات گندم، گرمایش جهانی، اسیدی شدن، پرغذایی، شاخص زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر ارزیابی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی تولید گندم به روش ارزیابی چرخه حیات
%A رفیعی, مهتا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A حیدری, آوا
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]