مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (13), شماره (55), سال (2018-1) , صفحات (39-68)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , المیرا ظهوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ آن در اﯾﺮان، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪﺟﺎی اﻧﺮژی و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻬﺎده ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ. (ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﯾـﺪ ه اﺳـﺖ 1359-1392 و ﻣﺸﺎﻫﺪات دورهای ) اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ CES درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻣﺼﺮف آن را ﮐﺎﻫﺶ داد. ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 0/48از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﺑـﻮدن دو ﻧﻬـﺎده ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر و اﻧـﺮژی مﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮویﮐﺎر بود

کلمات کلیدی

, ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫ: ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی, ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر, ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪCES, ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ, ﺳﯿﺎﺳـﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070192,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and ظهوریان, المیرا},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطی},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {55},
month = {January},
issn = {1735-1626},
pages = {39--68},
numpages = {29},
keywords = {ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫ: ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯿﺮویﮐﺎر، ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪCES، ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A ظهوریان, المیرا
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2018

[Download]